Prilazeći novim pravnim izazovima na holistički i multidisciplinarni način, advokatska kancelarija Gecić Law ušla je u novu fazu poslovanja uvodeći pravnu oblast koja obuhvata zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i savesno korporativno upravljanje (Environmental, Social & Governance – ESG). Kako ova pitanja sve više dobijaju na značaju u poslovanju, kancelarija Gecić Law je odlučila da odgovori na ovaj trend kombinovanjem svog vrhunskog poznavanja prava EU i pragmatičnog, realnog pristupa problemima kako bi klijentima ponudila usluge koje bi olakšale usklađivanje njihovog poslovanja sa međunarodnim i regionalnim ESG principima. Kao advokatska kancelarija koja suštinski razumije složenost brojnih i učestalih promjena pravila i propisa u oblasti ESG, Gecić Law je objedinila svoja iskustva koja proističu iz dugogodišnjeg rada u oblastima međunarodne trgovine, prava životne sredine, upravnog i radnog prava, bankarstva i finansija i privrednog kriminala, sa znanjem proisteklim iz istraživanja vrhunskih univerziteta, nevladinih organizacija, kompanija i država, kako bi razvila čitav niz usluga iz oblasti ESG.

Najnovija regulatorna rješenja u oblasti održivog razvoja, poput Evropskog zelenog dogovora (European Green Deal), utjecat će na sve koji posluju na svjetskom tržištu, bez obzira na njihovu lokaciju. Međunarodna tijela kao što su UN i EU, pozivaju kompanije i investitore da se u što većoj mjeri vode principima ESG i budu svjesni njihove dugoročne vrijednosti. Također, investitori, zaposleni, potrošači, države i druge zainteresovane strane sve više obraćaju pažnju na usklađenost sa principima ESG, koji postaju nezaobilazan dio savremenog poslovanja. Primjena principa održivog razvoja i poslovanje po ESG standardima dugoročno doprinosi većoj stabilnosti finansijskih tržišta, kao i jačanju povjerenja i podizanju znanja kod učesnika na tržištu. Sve veći broj kompanija razumije da primjena principa ESG i transparentno izvještavanje imaju pozitivan uticaj na njihov ugled, ali i na njihove finansijske rezultate.

Sveobuhvatne usluge u oblasti ESG advokatske kancelarije Gecić Law podrazumijevaju procjenu dugoročnog uticaja poslovne i investicione politike, procjenu rizika sprovođenja ESG politika kao i savjete u pogledu procedura izvještavanja.

Naš ESG tim je spreman da klijentima pruži sljedeće savjete i usluge:

  • Strateško i operativno izvještavanje o uticaju poslovanja na oblast ESG,
  • Procjenu usklađenosti sa propisima vezanim za ESG na području Zapadnog Balkana i globalno,
  • Upravljanje rizicima i odgovorno korporativno upravljanje,
  • ESG due diligence u M&A transakcijama i projektima visokog rizika,
  • Projekti u oblasti obnovljivih izvora energije,
  • Zaštita ljudskih prava u korporacijama,
  • Politika sprečavanja pranja novca i korupcije,
  • Zaštita ugleda,
  • Rješenja iz oblasti održivog i zelenog finansiranja,
  • Rješavanje sporova.