Srbija i Zapadni Balkan suočavaju se s brojnim izazovima u procesu evropskih integracija, koje, kao sastavni dio, uključuju stalnu harmonizaciju nacionalnih zakona s pravnim stečevinama EU. Oblasti u kojima je naš tim za evropsko pravo, trgovinu i proširenje stručan obuhvaćaju evropsko pravo zaštite konkurencije, korporativno pravo, privatizaciju, usklađenost s propisima, pravila o trgovini i pravila jedinstvenog tržišta EU, prava intelektualne svojine, propise o financijskim uslugama, rješavanje sporova, fuzije i akvizicije, državnu pomoć, pregovore o trgovinskim politikama i još mnogo toga. Izuzetno smo posvećeni cilju da našim međunarodnim klijentima omogućimo brz i lak ulazak na regionalno i EU tržište, usmjeravajući ih kroz složena pitanja u nacionalnom i evropskom regulatornom okviru. Malo kancelarija u regiji može se usporediti s opsegom znanja naše prakse vezane za evropsko pravo, trgovinu i proširenje.

Trgovinska politika i regulativa EU, je jedna od oblasti koja najviše utječe na poslovanje naših klijenata u Europi. Cjelokupna regionalna trgovina s EU regulirana je kroz mrežu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) – sporazuma o trgovini koji reguliraju slobodno kretanje robe, usluga i kapitala, slobodu osnivanja i pitanja kao što su zaštita konkurencije i kontrola državne pomoći. Spomenuti propisi, koje primjenjuju nacionalni organi, utječu na svakodnevno poslovanje naših klijenata. Osim toga, proces pristupanja i pregovori s EU definirali su tempo promjena u nacionalnim jurisdikcijama.

Pravila EU svakodnevno se unose u nacionalno zakonodavstvo i već reguliraju značajan obim ekonomskih operacija. U tom smislu, naši klijenti su prepoznali da naš tim daje pouzdane savjete i praktične uvide u svako pitanje vezano za komercijalnu razmjenu kako s EU, tako i unutar nje. Naši ljudi posjeduju značajno iskustvo u poznavanju načina na koji se pravo EU primjenjuje u praksi, stečeno kroz neposredan rad s Europskom komisijom, kako s aspekta utjecaja na promjene postojećih regulatornih rješenja tako i kao glavni pokretači u pregovorima o proširenju. Naš tim, također, posjeduje značajno iskustvo u pomoći klijentima da svoje poslovanje usklade s zakonima o zaštiti konkurencije i državnoj pomoći, općem korporativnom pravu, reorganizaciji i restrukturiranju, prekograničnim i međunarodnim spajanjima i preuzimanjima, privatizaciji, pravu zaštite okoliša, poreznom pravu, trgovinskoj regulativi, pravu intelektualne svojine u vezi s trgovinom, itd.