Kako se globalna tržišta sve više prepliću, povećavaju se i regulatorni okvir i kapaciteti nacionalnih i međunarodnih organa za zaštitu konkurencije, a njihovo djelovanje postaje usklađenije, ponekad čak i agresivno. Iz tog razloga, sve veći broj učesnika na tržištu suočava se s problemima vezanim za zaštitu konkurencije u različitim jurisdikcijama, a sve oštrije kazne propisuju se za nepostupanje u skladu s relevantnim propisima. Čak i „obična“ istraga može nanijeti znatnu štetu reputaciji i negativno utjecati na poslovanje kompanije.

Praksa advokatske kancelarije Gecić Law u oblasti zaštite konkurencije u samom je vrhu zahvaljujući jedinstvenim uslugama koje pružamo – članovi našeg tima predvodili su neke od najvećih globalnih spajanja i zastupali u najvažnijim slučajevima pred organima za zaštitu konkurencije i državnu pomoć u regiji i EU. Naš multidisciplinarni pristup i razvijena međunarodna mreža omogućavaju nam da klijentima ponudimo integrisane usluge u postupcima po prethodnoj prijavi koncentracija; analize i odbrane u slučajevima spajanja, preuzimanja i zajedničkih ulaganja; savjetovanja i obuke u vezi s načinom poslovanja i usklađivanja s pravilima o zaštiti konkurencije, kao i zastupanja kompanija koje se nalaze pod istragom nadležnih organa.

Takođe, savjetujemo klijente u vezi sa strukturnim transakcijama kako bi se izloženost riziku potencijalnim zahtjevima za povraćaj državne pomoći svela na minimum i ostvarila uspješna saradnja s javnim sektorom. Osim što zastupamo klijente pred domaćim organima, bliska saradnja s eminentnim advokatskim kancelarijama u Briselu nam omogućava da zastupamo klijente u vezi s pitanjima državne pomoći i u postupcima pred Evropskom komisijom.

Naši advokati su specijalizovani za pružanje savjetodavnih usluga i podrške u vezi s:

 • Prethodnom prijavom koncentracija,
 • Vertikalnim i horizontalnim sporazumima,
 • Državnom pomoći,
 • Provjerom usklađenosti poslovanja s pravilima o zaštiti konkurencije,
 • Zloupotrebom dominantnog položaja i ponašanjem na tržištu,
 • Kontrolom koncentracija,
 • Due diligence procjenama,
 • Obukom zaposlenih,
 • Trgovinskim udruženjima,
 • Procjenom rizika povrede propisa o zaštiti konkurencije,
 • Metodama za zaštitu konkurencije,
 • Upravnim postupcima i sporovima,
 • Tržišnom i sektorskom analizom,
 • Javnim nabavkama,
 • Trustovima,
 • Pomoći za restrukturiranje i spašavanje društava u teškoćama,
 • Pomoći za zaštitu životne sredine,
 • Pomoći u pripremi planova za restrukturiranje,
 • Zastupanjem pred domaćim i stranim nadležnim organima,
 • Strukturiranjem transakcija spajanja i preuzimanja u cilju minimiziranja rizika izloženosti potencijalnim zahtjevima za povraćaj po osnovu dodijeljene državne pomoći,
 • Izradom due diligence analize u vezi s potencijalnim rizicima po osnovu dodijeljene državne pomoći,
 • Sprovođenjem detaljne analize radi utvrđivanja usklađenosti s propisima o državnoj pomoći.