Srbija i Zapadni Balkan se suočavaju sa brojnim izazovima u procesu evropskih integracija, koje, kao sastavni deo, obuhvataju konstantnu harmonizaciju nacionalnih zakona sa pravnim tekovinama EU. Oblasti u kojima je naš tim za evropsko pravo, trgovinu i proširenje stručan obuhvataju oblasti evropskog prava zaštite konkurencije, kompanijskog prava, privatizaciju, usaglašenost sa propisima, pravila o trgovini i pravila jedinstvenog tržišta EU, prava intelektualne svojine, propisa o finansijskim uslugama, rešavanja sporova, spajanja i preuzimanja, državne pomoći, pregovore o trgovinskim politikama i još mnogo toga. Izuzetno smo posvećeni cilju da našim međunarodnim klijentima omogućimo brz i lak ulazak na regionalno i EU tržište, usmeravajući ih kroz kompleksna pitanja u nacionalnom i evropskom regulatornom okviru. Malo kancelarija u regionu mogu da se mere sa širinom poznavanja naše prakse vezane za evropsko pravo, trgovinu i proširenje.

Trgovinska politika i regulativa EU, je jedna od oblasti koja u najvećoj meri utiče na poslovanje naših klijenata u Evropi. Celokupna regionalna trgovina sa EU regulisana je kroz mrežu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) – sporazuma o trgovini koji regulišu slobodno kretanje robe, usluga i kapitala, slobodu osnivanja i pitanja kao što su zaštita konkurencije i kontrola državne pomoći. Pomenuti propisi, koje primenjuju nacionalni organi, utiču na svakodnevno poslovanje naših klijenata. Pored toga, pristupni proces i pregovori sa EU definisali su tempo promena u nacionalnim jurisdikcijama.

Pravila EU svakodnevno se unose u nacionalno zakonodavstvo i već regulišu značajan obim ekonomskih operacija. U tom smislu, naši klijenti su prepoznali da naš tim daje pouzdane savete i praktične uvide u svako pitanje vezano za komercijalnu razmenu kako sa EU, tako i unutar nje. Naši ljudi poseduju značajno iskustvo u poznavanju načina na koji se pravo EU primenjuje u praksi, stečeno kroz neposredan rad sa Evropskom komisijom, kako sa stanovišta uticaja na promene postojećih regulatornih rešenja tako i kao glavni pokretači u pregovorima o proširenju. Naš tim, takođe, poseduje značajno iskustvo u pomaganju klijentima da svoje poslovanje usaglase sa zakonima o zaštiti konkurencije i državnoj pomoći, opštem korporativnom pravu, reorganizaciji i restrukturiranju, prekograničnim i međunarodnim spajanjima i preuzimanjima, privatizaciji, pravu zaštite životne sredine, poreskom pravu, trgovinskoj regulativi, pravu intelektualne svojine u vezi sa trgovinom, itd.

Tim advokatske kancelarije Gecić Law poseduje stručnost koja je potrebna za pružanje sveobuhvatne pravne analize kako bismo pomogli u strukturiranju poslovnih projekata i progresivnom usaglašavanju sa važećim nacionalnim i budućim EU pravilima, čime se štiti pravna sigurnost poduhvata ulaganja kako pre, tako i nakon pristupanja EU. Takođe razumemo da naši klijenti imaju legitiman interes da aktivno učestvuju u zakonodavnim aktivnostima i na Zapadnom Balkanu i u EU, pa smo svoje resurse posvetili pružanju prvoklasnih saveta i institucionalnog okvira kako bismo podržali njihove napore.