Kako se globalna tržišta sve više prepliću, povećavaju se i regulatorni okvir i kapaciteti nacionalnih i međunarodnih organa za zaštitu konkurencije, a njihovo delanje postaje usklađenije, ponekad čak i agresivno. Iz tog razloga, sve veći broj učesnika na tržištu suočava se sa problemima vezanim za zaštitu konkurencije u različitim jurisdikcijama, a sve oštrije kazne propisuju se za nepostupanje u skladu sa relevantnim propisima. Čak i „obična“ istraga može naneti znatnu štetu reputaciji i negativno uticati na poslovanje kompanije.

Praksa advokatske kancelarije Gecić Law u oblasti zaštite konkurencije u samom je vrhu zahvaljujući jedinstvenim uslugama koje pružamo – članovi našeg tima predvodili su neke od najvećih globalnih spajanja i zastupali u najvažnijim slučajevima pred organima za zaštitu konkurencije i državnu pomoć u regionu i EU. Naš multi-disciplinarni pristup i razvijena međunarodna mreža omogućavaju nam da klijentima ponudimo integrisane usluge u postupcima po prethodnoj prijavi koncentracija; analize i odbrane u slučajevima spajanja, preuzimanja i zajedničkih ulaganja; savetovanja i obuke u vezi sa načinom poslovanja i usaglašavanja sa pravilima o zaštiti konkurencije, kao i zastupanja kompanija koje se nalaze pod istragom nadležnih organa.

Takođe, savetujemo klijente u vezi sa strukturnim transakcijama kako bi se izloženost riziku potencijalnim zahtevima za povraćaj državne pomoći svela na minimum i ostvarila uspešna saradnja sa javnim sektorom. Pored toga što zastupamo klijente pred domaćim organima, bliska saradnja sa eminentnim advokatskim kancelarijama u Briselu nam omogućava da zastupamo klijente u vezi sa pitanjima državne pomoći i u postupcima pred Evropskom komisijom.

Naši advokati specijalizovani su za pružanje savetodavnih usluga i podrške u vezi sa:

 • prethodnom prijavom koncentracija,
 • vertikalnim i horizontalnim sporazumima,
 • državnom pomoći,
 • proverom usaglašenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije,
 • zloupotrebom dominantnog položaja i ponašanjem na tržištu,
 • kontrolom koncentracija,
 • due dilligence procenama,
 • obukom zaposlenih,
 • trgovinskim udruženjima,
 • procenom rizika povrede propisa o zaštiti konkurencije,
 • metodama za zaštitu konkurencije,
 • upravnim postupcima i sporovima,
 • tržišnom i sektorskom analizom,
 • javnim nabavkama,
 • trastovima,
 • pomoći za restrukturiranje i spašavanje društava u teškoćama,
 • pomoći za zaštitu životne sredine,
 • pomoći u pripremi planova za restrukturiranje,
 • zastupanjem pred domaćim i stranim nadležnim organima,
 • strukturiranjem transakcija spajanja i preuzimanja u cilju minimiziranja rizika izloženosti potencijalnim zahtevima za povraćaj po osnovu dodeljene državne pomoći,
 • izradom due dilligence analize u vezi sa potencijalnim rizicima po osnovu dodeljene državne pomoći,
 • sprovođenjem detaljne analize radi utvrđivanja usaglašenosti sa propisima o državnoj pomoći.

 

Propisi

Na ovoj stranici možete pronaći linkove ka originalnim verzijama zakona i drugih pravnih akata. Pristup ovim dokumentima je obezbeđen samo u informativne svrhe i ne može se smatrati pravnim savetom. Gecić Law tim će vam sa zadovoljstvom pomoći da razumete pravna rešenja predviđena ovim zakonima i ostalim pravnim aktima, kako biste ostvarili najbolje poslovne rezultate.

Srbija

Crna Gora

Bosna i Hercegovina

Severna Makedonija