12 apr, 2022

Direktiva Evropske unije o fiktivnim kompanijama

Šta podrazumeva pojam fiktivnih kompanija? Fiktivne kompanije su zakonski dozvoljeni pravni entiteti, koji ne poseduju stvarnu imovinu niti vode poslovanje kompanije. Ovakav tip kompanija nije nužno nelegalan, međutim, česte su situacije nelegitimne upotrebe istih. Takođe, fiktivne kompanije su pravna lica kojima nije moguće trgovati, što znači da se ne kotiraju ni na jednoj berzi za kupovinu i prodaju od strane investitora. Velika većina postoji samo po nazivu, poštanskoj adresi i kao, samo na papiru, registrovnani finansijski subjekt.

Legalna i ilegalna upotreba fiktivnih kompanija

Primer legalne upotrebe fiktivne kompanije može se ogledati u situaciji kada dve kompanije međusobno deluju u finansijskom poslovanju. Ukoliko „Kompanija A“ ne želi da bude povezana sa „Kompanijom B“, kao posledica loše reputacije „Kompanije B“, tada se javlja mogućnost osnivanja fiktivne kompanije preko koje bi transakcija bila sprovedena.

Međutim, fiktivne kompanije često su koruišćene u nelegalnim aktivnostima. Ovaj tip kompanija imaju suštinsku karakteristiku prikrivanja pravog vlasništva nad imovinom. Kao čest vid zloupotrebe modela fiktivnih kompanija navodi se „pranje“ novca. Kada se novac zarađuje na nezakonit način, kao važan momenat ističe se sprečavanjie da se sredstva otkriju. Fiktivne kompanije predstavljaju idealno oruđe za ovu zloupotrebu. Pojedinici koji imaju vrlo visoke prihode, pribegavaju osnivanju fiktivnih kompanija na jednoj ili više lokacija, kao na primer na Kajmanskim ostrvima.

Dakle, fiktivne kompanije se koriste iz raznih razloga, moguća je pojava osnivanja fiktivnih kompanija koje zaista imaju legalnu svrhu, dok je dosta češća zloupotreba istih. Fiktivne kompanije igraju važnu ulogu na tržištima širom sveta, uprkos tome što predstavljaju potencijalno opasne finansijske subjekte.

Direktiva Evropske Komisije o fiktivnim kompanijama

Evropska Komisija („EK“) objavila je 22. decembra 2022. godine nacrt Direktive koja je usmerena na kontrolu korišćenja korporativnih entiteta u cilju sticanja poreskih pogodnosti u okviru EU („Direktiva“). Direktiva većinski pokušava da se pozabavi fenomenom izbegavanja poreza od strane fiktivnih kompanija koje su osnivali subjekti nečlanica Evropske unije („EU“). Plan EK je da se sa primenom Direktive započne od 1. januara 2024. godine, uz dvogodišnji osvrt.

Učesnici na tržištu koji ispune kriterijum postavljen Direktivom, moraće da na godišnjem nivou dostavljaju izveštaj u vezi sa poslovanjem fiktivne kompanije, a moguće je da budu smatrane „fiktivnim entitetima“. Direktiva se primenjuje na entitete sa sedištem u EU, udruženja i ostale entitete bez zvaničnog pravnog subjektiviteta.

Da bi se utvrdilo da li će se kompanija smatrati „fiktivnom“, treba uzeti u obzir ključne indikatore. Ključni indikatori podrazumevaju sledeće:

  • Prvi nivo indikatora posmatra aktivnosti subjekata na osnovu prihoda koji ostvaruju. Prag je ispunjen ukoliko je višeod 75% ukupnog prihoda u poslednje dve godine nije proizašlo iz trgovinskih odnosa entiteta ili ukoliko više od 75% imovine entiteta predstavljaju nepokretnosti ili drugi oblici privatne imovine velike vrednosti.
  • Za ispunjenje drugog praga zahteva se prekogranični element. Dakle, ukoliko kompanija najveći deo svojih prihoda ostvaruje u transakcijama povezanim sa drugim jurisdikcijama ili ukoliko preusmerava prihod na kompaniju sa sedištem u inostranstvu, tada kompanija ostvaruje i drugi prag.
  • Treći prag usmeren je na to da li se usluge korporativnog upravljanja i administracije obavljaju unutar kompanije ili se obavljaju eksterno.

Entitet koji ispuni sva tri postavljena praga, u obavezi je da prijavi informacije u vezi sa povraćajem poreza. Kompanija će biti smatrana „fiktivnom“ ukoliko jedan od postavljenih indikatora bude prekršen.

Ukoliko je kompanija smatrana za fiktivnu, neće moći da pristupi poreskim olakšicama i pogodnostima mreže poreskih sporazuma države članice. U cilju olakšane implementacije ovih posledica, država članica čiji je kompanija rezident će ili uskratiti fiktivnoj kompaniji potvrdu o poreskom prebivalištu ili će u sertifikatu navesti da je kompanija fiktivna.