Bankarstvo i finansije

28 jun, 2021

LIBOR konačno prestaje da važi

Tekuća, 2021. godina će doneti velike promene, bar kada je u pitanju poslovanje na finansijskim tržištima. Naime, ove godine dolazi do dugo očekivanog ukidanja referentne kamatne stope LIBOR. Iako se dosta govorilo o tehničkim preprekama koje treba prevazići, promena je evidentno bila neminovna. Podsetimo, LIBOR (London Interbank Offered Rate) predstavlja dnevnu referentnu kamatnu stopu po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju sredstva na medjubankarskom tržištu. Na značaju je dobio 1990ih, kada je Britanska bankarska asocijacija (BBA), postavljajući relevantne standarde, odgovorila potrebi da se uredi prikupljanje i analiza dobijenih podataka a koji će poslužiti kao osnova za izračunavanje stopa na kojima će […]

Detalji
06 jan, 2020

Reforme finansijskog sistema Republike Srbije dobile još jednu potvrdu Evropske komisije

Narodna banka Srbije preduzima značajne korake u pogledu rada na usklađivanju zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije („EU“), a naročito u pogledu izmena propisa koji uređuju poslovanje banaka i drugih finansijskih institucija. S tim u vezi, Evropska komisija („EK“) je donela važnu odluku za Republiku Srbiju, koja je objavljena 18. decembra 2019. godine u Službenom listu EU. Njome je utvrđeno da su napori koje je učinila Srbija na polju izmena regulatornih i nadzornih propisa koji se tiču poslovanja banaka uspešni, a posebno u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, te da čine korak u pravom smeru za izgradnju stabilnog finansijskog […]

Detalji
11 dec, 2015

Izmene Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju

U skladu sa akcionim planom koji je deo Strategije za rešavanje problematičnih kredita („Strategija“), Narodna skupština Republike Srbije donela je izmene Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Zakon“) 23. oktobra 2015. godine. Zakon je stupio na snagu 4. novembra 2015., a primenjivaće se od 2. februara 2016. godine. Postupci koji na taj dan budu u toku nastaviće se u skladu sa odredbama Zakona. Promene koje Zakon donosi možda nisu ogromne, ali zakonodavac očekuje da će doprineti razvoju povoljnije ekonomske klime u državi. Ostaje da se vidi kako će se Zakon primenjivati i da li će učesnici na tržištu ovog puta prepoznati […]

Detalji