GDPR

01 avg, 2023

EU-U.S. Okvir za zaštitu podataka: Nova odluka o adekvatnosti za prekogranični protok podataka između EU i SAD

Dana 10. jula 2023. godine, Evropska komisija („EU Komisija“) je usvojila svoju odluku o adekvatnosti za EU-U.S. Okvir za zaštitu podataka („EU-U.S. Data Privacy Framework – DPF“).  Ovom odlukom se utvrđuje da Sjedinjene Američke Države („SAD“) obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka – sličan onom u Evropskoj uniji („EU“). Šta ovo znači za fizička i pravna lica u EU? Dugoočekivana odluka donosi konačno rešenje za pravnu nesigurnost koja je okruživala izvoz podataka korisnika iz EU od strane američkih kompanija, što je bio problem za hiljade preduzeća u proteklim godinama.  Opšta uredba o zaštiti podataka („General Data Protection Regulation – GDPR“) daje […]

Detalji
07 jul, 2023

Zaštita podataka i dominantni položaj na tržištu: Presuda Suda pravde EU istražuje usklađenost sa GDPR-om

Dana 4. jula 2023. godine, Sud pravde Evropske unije („SPEU„) doneo je značajnu presudu u slučaju Meta Platforms i drugi.  Po prvi put, SPEU je presudio da nacionalna tela za zaštitu konkurencije mogu utvrditi kršenja GDPR-a prilikom ispitivanja zloupotrebe dominantnog položaja.  Presuda SPEU-a pojašnjava odnos između Opšte uredbe EU o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR„) i prava EU o konkurenciji, utvrđujući da mogu koegzistirati i dopunjavati se bez stvaranja konflikta.  Slučaj se fokusirao na Meta Platforms Ireland, koji upravlja Facebook-om u EU. Ova presuda može se dovesti u vezu sa odlukom koju je donela nemačka antimonopolska regulatorna agencija – Savezni […]

Detalji
05 jul, 2023

Unapređenje prekogranične saradnje: Predložena uredba za jačanje sprovođenja zaštite podataka prema GDPR

Dana 4. jula, EU komisija je predstavila novu Proceduralnu uredbu koja ima za cilj unapređenje saradnje među nacionalnim organima za zaštitu podataka o ličnosti u EU („Data Protection Authorities – DPA„) prilikom sprovođenja Opšte uredbe o zaštiti podataka („General Data Protection Regulation  – GDPR„) u prekograničnim slučajevima.  Proceduralna uredba se fokusira na pružanje jasnih smernica DPA koji se bave slučajevima koji uključuju lica iz više država članica EU, ne utičući na bitne tekovine GDPR, poput prava lica na koja se podaci odnose, obaveze rukovaoca i obrađivača podataka, ili zakonite osnove za obradu podataka o ličnosti. Proceduralna uredba uvodi jedan značajan […]

Detalji
22 jun, 2023

Ko je odgovoran? Utvrđivanje odgovornosti u doba veštačke inteligencije

Kada govorimo o modernoj tehnologiji, sve više mislimo na veštačku inteligenciju (AI). AI je dopreo do najrazličitijih segmenata ljudske aktivnosti, na privatnom i na poslovnom planu. Kao i svaka inovacija i ljudska kreacija, ona nije savršena i nosi rizike. AI može biti pristrastan, podložan greškama, imati bezbednosne propuste, a postaje i sve samostalniji, što sve sa sobom nosi odgovornost za štetu. Ko je odgovoran ako autonomno vozilo izazove nesreću? Ko je odgovoran ako dijagnostički alat koji pokreće AI pogrešno postavi dijagnozu pacijentu? Da li je to član razvojnog tima, proizvođač ili korisnik? Ovde se bavimo pravnim i etičkim pitanjima odgovornosti […]

Detalji
27 sep, 2022

Španska agencija za zaštitu podataka potvrdila – GDPR važi za sve

Španska agencija za zaštitu podataka (Agencia Española de Protección de Datos, u daljem tekstu: “Agencija”) je kaznila fizičko lice NN  sumom od EUR 1.500, zbog kršenja normi propisanih GDPR-om (General Data Protection Regulation), i to nezakonitim prikupljanjem i obradom ličnih podataka, korišćenjem sistema video nadzora. (U Rešenju donetom od strane Agencije imena stranaka u postupku nisu otkrivena, te će u nastavku ovog teksta biti korišćeni sledeći termini: Oštećena strana-lice 1, Štetnik –lice 2) Šta se desilo? Postupak ispred Agencije je pokrenut od strane Lica 1 protiv njegove bivše supruge, Lica 2,  i to zbog činjenice da je Lice 2 instalirala […]

Detalji
23 jan, 2019

Pritužba protiv kompanija YouTube, Netflix i drugih zbog kršenja pravila o zaštiti podataka

Petak se uopšteno smatra danom koji donosi radost i dobro raspoloženje. Nažalost, prošli petak nije doneo takve emocije osobama zaduženim za zaštitu podataka o ličnosti zaposlenim u kompanijama koje pružaju online streaming usluge, kao što su Amazon, Apple, DAZN, Flimmit, Netflix, SoundCloud, Spotify i You Tube (Kompanije). Naime, austrijska organizacija „None of Your Business“ (NOYB) podnela je 10 pritužbi austrijskom organu za zaštitu podataka i zatražila sprovođenje istrage u vezi sa navodnom povredom člana 15. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). NOYB je optužio Kompanije da su narušile „pravo na pristup lica na koje se podaci o ličnosti […]

Detalji