24 mar, 2023

EU usvojila novu direktivu kako bi sprečila ekomanipulacije (greenwashing)!

Dana 22. marta 2023. godine, Evropska komisija je usvojila predlog nove direktive kojom se sprečava obmanjivanje kupaca od strane kompanija u vezi sa ekološkim karakteristikama njihovih proizvoda i usluga. Predložena Direktiva o zelenim tvrdnjama (eng. Green Claims DirectiveGCD„) ima za cilj da potrošačima obezbedi valjane, uporedive i proverljive informacije o ekološkim uticajima kupljenih proizvoda. Novi propis će regulisati različite tvrdnje kompanija u vezi sa ekološkim aspektima ili performansama svojih proizvoda ili usluga koji nisu već obuhvaćene drugim EU pravilima.

GCD takođe reguliše brojne ekološke oznake koje pružaju informacije o ekološkim osobinama proizvoda ili usluga. Danas postoji veliki broj ovih oznaka na tržištu EU a potrošači često imaju problema sa njihovim razumevanjem i pouzdanosti.  GCD utvrđuje jasne kriterijume pomoći kojih kompanije dokazuju svoje ekološke navode i nalaže da se ovi navodi i oznake moraju proveriti od strane nezavisnog i akreditovanog verifikatora.

U poslednjih nekoliko godina, praksa tzv. „ekomanipulacije“ (eng. greenwashing) dovela je do nepoverenja potrošača u ekološke (zelene) tvrdnje kompanija. Stoga, GCD ima za cilj da adresira ovaj problem te omogući potrošačima da donose informisane odluke prilikom kupovine. Predložena direktiva je komplementarna Direktivi o jačanju položaja potrošača u zelenoj tranziciji, koja je usmerena na podsticanje održive potrošnje kroz pružanje pouzdanih i razumljivih informacija o ekološkim uticajima proizvoda koje potrošači kupuju. Usvajanje GCD neće samo zaštiti potrošače i životnu sredinu, već će i pružiti kompetetivnu prednost kompanija koje su zaista posvećene poboljšanju održivog poslovanja.