19 jun, 2019

Letenje na ivici

Želim da pobegnem, želim da odletim ”, pevao je Leni Kravic.

U redu Leni, ali kojeg bi avio-prevoznika izabrao?

Najjeftinijeg? Samo napred! Ali hajde da najpre nešto proverimo.

Da li si primetio razlike u cenama karata između avio-prevoznika iz zemalja članica EU i zemalja koje nisu članice EU, što možda ima uticaj na to s kim biraš da letiš, Leni?

Tako dakle, nisi primetio? Koga je briga za to, zar ne? Obično se vineš u nebo u svom privatnom avionu i ne tiču te se trivijalne stvari kao ove.

Ali znaš šta Leni –EU BRINE!

Vazdušni saobraćaj je detaljno regulisan u čitavom svetu, a naročito u Evropskoj uniji zbog njegove važnosti za privredu EU.

Avio-prevoznici iz Evropske unije su prihvatili pravednu trgovinu kao glavni princip Evropske unije; međutim, s obzirom na nepostojanje propisa o pravednoj trgovini izvan EU, razvoj jednostranih pravila za vazdušni saobraćaj po principu pravedne trgovine koja bi se primenjivala u čitavom svetu predstavlja težak zadatak.

U poslednjih nekoliko godina raste interesovanje za regulisanje ovog sektora. To se vidi iz brojnih planova, nacrta i zapisa, uključujući i ambicioznu Strategiju vazdušnog saobraćaja (objavljenu 7. decembra 2015. godine) kao nagoveštaj promena.

Violeta Bulc, komesarka EU za transport, nedavno je ukazala na važnost konkurencije u oblasti vazdušnog saobraćaja:

Evropski vazdušni saobraćaj se suočava sa brojnim izazovima i današnjom strategijom se utvrđuje sveobuhvatan i ambiciozan akcioni plan za napredni razvoj sektora. Tako će evropske kompanije održati konkurentnost, kroz nove investicije i poslovne mogućnosti, što će doprineti njihovom rastu na održiv način. Evropski građani će takođe imati koristi od većeg izbora, nižih cena i najviših nivoa bezbednosti.“

I tako stižemo do maja 2019. godine…

Uredba o zaštiti konkurencije u vazdušnom saobraćaju (link) stupila je na snagu 31. maja 2019. godine („Uredba“). Cilj ove uredbe je da obezbedi pravednu konkurenciju između avio-prevoznika iz zemalja EU i onih izvan EU i da zaštiti avio-prevoznike iz EU od eventualnih povreda i gubitaka.

Uredbom se utvrđuje istražno ovlašćenje Evropske komisije („Komisija“) i mere koje se mogu primeniti u cilju rešavanja pitanja narušavanja konkurencije između avio-prevoznika iz zemalja EU i i zemalja koje nisu članice EU. Svrha istrage je da se utvrdi da li je praksa narušavanja konkurencije, koju primenjuje treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje, izazvala povredu ili opasnost od povrede određenim avio-prevoznicima iz Unije.

Naime, Komisija ima pravo da:

  • pokrene istragu nakon pisane pritužbe koju podnese neka od država članica, jedan ili više avio-prevoznika iz Unije ili udruženje avio-prevoznika iz Unije, na sopstvenu inicijativu ako postoje prima facie dokazi o postojanju svih sledećih okolnosti:
    • praksa narušavanja konkurencije koju primenjuje treća zemlja ili subjekt iz treće zemlje;
    • povreda ili opasnost od povrede koja pogađa jednog ili više avio-prevoznika iz Unije;
    • uzročno-posledična veza između navodne prakse i navodne povrede ili opasnosti od povrede;
  • ispita tačnost i adekvatnost elemenata navedenih u pritužbi, kako bi se odredilo da li postoji dovoljno dokaza za pokretanje istrage;
  • traži sve informacije koje smatra potrebnim za sprovođenje istrage;
  • sprovodi istrage na teritoriji treće zemlje, pod uslovom da je subjekt iz treće zemlje dao svoju saglasnost i da je vlada treće zemlje zvanično obaveštena i nije imala prigovor.

Osim toga, istraga se neće pokretati ako činjenice (i) ne ukazuju na sistemski problem (ii) niti imaju znatan uticaj na jednog ili više avio-prevoznika iz Unije.

A šta je sa Zapadnim Balkanom?

Na primer, u skladu sa članom 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju („SSP”), Srbija je zakonski obavezna da harmonizuje svoje nacionalno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU i da primeni pravila EU o konkurenciji i državnoj pomoći kako je propisano Ugovorima EU i kako ih tumače institucije EU.

Pored toga, Sporazum o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja („Sporazum ECAA“) sadrži skup pravila o konkurenciji i državnoj pomoći koja su odraz pravnih tekovina EU u ovoj oblasti. Srbija, kao pridružena strana Sporazuma ECAA, ima obavezu da poštuje ta pravila u skladu sa međunarodnim pravom.

Prema članu 14. Sporazuma ECAA, ako su pravila o konkurenciji i državnoj pomoći uključena u druge sporazume između dve ili više ugovornih strana, kao što su sporazumi o pridruživanju, ova pravila se primenjuju između tih strana. U suprotnom, ugovorne strane moraju postupati u skladu sa Aneksom III Sporazuma ECAA, čiji član 3. propisuje da:

[s]vaka praksa koja je u suprotnosti sa ovim članom procenjuje se na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila o konkurenciji koja se primenjuju u Evropskoj uniji, naročito iz članova [101, 102, 106 i 107 UFEU] i interpretativnih instrumenta koje su usvojile institucije Evropske unije.”

Stoga, čak i u ovom trenutku, od Srbije se zahteva da se pridržava pravila EU o konkurenciji i državnoj pomoći, bilo u okviru SSP-a (u odnosu na EU i njene države članice) ili prema Aneksu III Sporazuma ECAA (u odnosu na članice ECAA koje nisu zemlje EU), tako da ova uredba služi samo za isticanje postojećih obaveza Srbije i njenih suseda na Zapadnom Balkanu.

Dakle, eto Leni, sad znaš. Ne moraš da brineš, Komisija će. Uživaj u letu!

Autori: Miluša Okiljević i Nikola Nikodinović