28 apr, 2016

Određivanje cena i distribucija avio karata: Kodeks poslovanja Evropske Unije se mora poštovati

Tržište za distribuciju avio karata je nedavno došlo pod udar Evropske komisije (“Komisija”).  Naime, nakon što je primila žalbu Evropske asocijacije za tehnološke i usluge putovanja (“ETTSA”)1, Komisija je poslala upitnike prevoznicima, putnim agentima, sistemima „online“ rezervacija karata i globalnim sistemima distribucije.  Upitnicima se traži otkrivanje uslova i odredaba ugovora između avio kompanija, putnih agenata i kompjuterskih sistema rezervacije.  Glavno pitanje koje Komisija treba da utvrdi jeste da li su avio kompanije uticale na potrošače da rezervišu avio karte na njihovim zvaničnim internet stranicama umesto da koriste usluge putnih agenata i drugih dostupnih kompjuterskih sistema rezervacije karata (tzv. „metasearch“ sistemi kao što su Skyscanner, Priceline, Expedia i sl.).

Navedeni razvoj događaja je usledio nakon što je Lufthasa grupa (majka kompanija avio kompanija Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines i Swiss Airline), u junu 2015. godine, usvojila novu komercijalnu strategiju.  Komercijalna strategija je, između ostalog, uvela dodatnu proviziju u iznosu od 16 evra na svaku kartu koja nije kupljena preko zvaničnog sajta Lufthansa grupe, već preko bilo kog alternativnog sajta za rezervaciju karata u okviru globalnog sistema distribucije.2  Nakon toga je ETTSA, koja zastupa globalne sisteme distribucije, podnela žalbu Komisiji (Glavnom direktoratu za mobilnost i transport) protiv avio kompanija Luftansa grupe, navodeći da su članovi grupe povredili Kodeks poslovanja Evropske Unije o kompjuterskim sistemima rezervacije (Kodeks poslovanja)3, tako što su potrošačima uveli proviziju u iznosu od 16 evra za karte koje nisu kupljene preko njihovih zvaničnih internet stranica.  Kako je još navedeno u žalbi, takvo ponašanje predstavlja diskriminaciju zabranjenu Kodeksom poslovanja, koji predviđa da prevozioci ne smeju da diskriminišu između kompjuterskih sistema rezervacije i dužni su da osiguraju nepristrasnu prezentaciju opcija putovanja.4

Komisiji su podnete još dve žalbe identične sadržine, u julu i vvgustu 2015. godine, koje su takođe bile posledica pomenute komercijalne strategije.  Jedna žalba je podneta Glavnom direktoratu za mobilnost i transport od strane udruženja koje zastupa nacionalna udruženja putnih agenata i organizatora putovanja u Evropi, dok je druga podneta načelniku za pitanja konkurencije u Evropskoj Uniji od strane nemačkog udruženja putnih agenata.

Kako bi ustanovila da li su odredbe Kodeksa poslovanja povređene, Komisija sada traži informacije putem upitnika koje je poslala umešanim stranama.  Pitanja u upitniku se uglavnom odnose na odredbe ugovora zaključenih između putnih agenata i sistema globalne distribucije, kao i između drugih „online“ putnih sistema rezervacije, kako bi Komisija bila u mogućnosti da proceni da li takvi ugovori sadrže uslove koji potencijalno upućuju na postojanje razmene informacija i fiksiranja cena.

Ako Komisija zaključi da su avio kompanije u okviru Luftansa grupe povredile odredbe Kodeksa poslovanja, mogu da kazne Luftansa grupu sa do 10% godišnjeg prihoda, koji je prošle godine iznosio 32 milijarde evra.5  Ipak, pre nego što donese takvu odluku, Komisija mora da otvori formalnu istragu tako što će Lufthansa grupi dostavili obaveštenje o primedbama i na taj način joj omogućiti da iznese svoje stanovište u pisanoj formi i, ukoliko bude zahtevala, na usmenoj raspravi.6

————————————-

ETTSA je nastala 2009. godine sa ciljem da zastupa i promoviše interese putnih distributera i Globalnih  sistema distribucije. Sarađujući sa privredom, zakonodavnom vlašću, potrošačkim grupama i drugim relevantnim evropskim akterima, udruženje čije je sedište u Briselu, podržava i ohrabruje fer konkurenciju i izbor potrošača u putnom lancu distribucije.  Vidi  http://www.ettsa.eu/

Globalni sistem distribucije se odnosi na širom sveta zastupljenu kompjutersku mrežu koja se koristi za rezervaciju sedišta u avionu, hotelskih soba, automobila za iznajmljivanje, kao i drugih povezanih putnih proizvoda i usluga, a od strane putnih agenata, „online“ sistema rezervacije i velikih korporacija.

UREDBA (EZ) br. 80/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 14. januara 2009. o Kodeksu poslovanja kompjuterskih sistema rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 2299/89. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0080&from=EN

Vidi član 10 stav 4 UREDBE (EZ) br. 80/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 14. januara 2009. o Kodeksu poslovanja kompjuterskih sistema rezervacija i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 2299/89. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0080&from=EN

Član. 15 UREDBE (EZ) br. 80/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 14. januara 2009. o Kodeksu poslovanja kompjuterskih sistema rezervacija i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 2299/89. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0080&from=EN; http://investor-relations.lufthansagroup.com/fileadmin/downloads/en/financial-reports/annual-reports/LH-AR-2015-e.pdf

Član 16 stav 1 UREDBE (EZ) br. 80/2009 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 14. januara 2009. o Kodeksu poslovanja kompjuterskih sistema rezervacija i stavljanju van snage Uredbe Saveta (EEZ) br. 2299/89. Dostupno na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0080&from=EN