14 jul, 2023

Unapređivanje održivosti i cirkularne ekonomije: Nova evropska uredba o baterijama i otpadnim baterijama

Dana 10. jula 2023. godine, Savet ministara Evropske unije („Savet“) zvanično je usvojio Uredbu Evropskog parlamenta i Saveta ministara Evropske unije o baterijama i otpadnim baterijama („Uredba“).  Ova Uredba obuhvata ceo životni ciklus baterija, od proizvodnje do ponovne upotrebe i reciklaže, sa izričitim ciljem osiguravanja bezbednosti, održivosti, i konkurentnosti.

Pravila utvrđena Uredbom primenjivaće se na različite vrste baterija, uključujući otpadne prenosive baterije, baterije za električna vozila, industrijske baterije, kao i baterije za pokretanje. rasvetu, i paljenje (starting, lightning, and ignition, „SLI“) koje se uglavnom koriste u vozilima i mašinama.  Dodatno, Uredba obuhvata baterije namenjene za određene oblike transporta, poput električnih bicikala i električnih trotineta.

Proces usvajanja ove Uredbe započet je u decembru 2020. godine kada je Evropska komisija iznela predlog Uredbe.  Namera ovog predloga bila je unapređivanje funkcionisanje tržišta, promovisanje cirkularne ekonomije i smanjivanje ekoloških i socijalnih posledica povezanih sa fazama životnog veka baterije. Ova inicijativa usko je povezana sa Evropskim zelenim sporazumom, Akcionim planom za cirkularnu ekonomiju i Novom industrijskom strategijom.

Uredba uključuje nekoliko ključnih mera.  Prvo, Uredba podstiče recikliranje i pravilno odlaganje baterija.  Uredba utvrđuje ambiciozne ciljeve za stopu prikupljanja baterija, naglašava važnost povraćaja vrednih materijala poput litijuma i propisuje minimalne nivoe recikliranog sadržaja za različite vrste baterija.  Implementacijom ovih mera, Uredba podstiče održiviji pristup proizvodnji i korišćenja baterija.  Uredba postavlja ciljeve za proizvođače baterija kako bi se osiguralo prikupljanje otpadnih baterija. Do kraja 2027. godine, proizvođači su obavezni prikupiti najmanje 63% otpadnih baterija, a ovaj cilj se povećava na 73% do kraja 2030. godine. Uz to, Uredba uvodi posebne ciljeve za prikupljanje otpadnih baterija korišćenih u određenim oblicima transporta.  Proizvođači moraju prikupiti najmanje 51% takvih baterija do kraja 2028. godine, a ovaj cilj se povećava na 61% do kraja 2031. godine.

Prepoznajući značaj litijuma u proizvodnji baterija, Uredba postavlja ciljeve za njegovu povratnu upotrebu iz otpadnih baterija.  Uredba propisuje stopu povratka od 50% do kraja 2027. godine, a ta stopa će se dalje povećati na 80% do kraja 2031. godine.  Ciljevi su fleksibilni i mogu se prilagoditi putem delegiranih akata u skladu sa razvojem tržišta i tehnologije, kao i dostupnošću litijuma.

Da bi se promovisala cirkularna ekonomija i smanjila zavisnost od prirodnih materijala, Uredba uvodi obavezne minimalne nivoe recikliranog sadržaja za različite kategorije baterija. Industrijske, SLI i baterije za električna vozila podležu ovim zahtevima.  Minimalni nivoi recikliranog sadržaja početno su postavljeni na: 16% za kobalt, 85% za olovo, 6% za litijum i 6% za nikl. Pored toga, za baterije mora postojati dokumentacija koja potvrđuje nivo recikliranog sadržaja.

Osim toga, baterije za električna vozila, baterije određenih oblika transporta i punjive industrijske baterije kapaciteta većeg od 2 kWh sada moraju imati obaveznu deklaraciju i oznaku koja sadrži nivo karbonskog otiska. Takođe, dizajn baterija će biti pojednostavljen kako bi se olakšala njihova upotreba i zamena od strane potrošača.

Uredba takođe uvodi digitalne pasoše za baterije i QR kodove, koji će potrošačima pružiti informacije o glavnim karakteristikama baterija, uključujući njihov kapacitet i količinu opasnih supstanci koju sadrže. Na taj način, potrošačima se omogućava da donose informisane odluke prilikom kupovine i odlaganja baterija.

Osim toga, Uredba uvodi stroge propise o pažljivom postupanju za operatere, kojima se zahteva provera porekla sirovina koje se koriste u baterijama koje su dostupne na tržištu.  Važno je napomenuti da Uredba sadrži odredbu kojom se mala i srednja preduzeća oslobađaju obaveze poštovanja pravila o pažljivom postupanju.

Glasanje Saveta označava završetak procesa usvajanja ove Uredbe.  Uredba će sada biti potpisana od strane Saveta i Evropskog parlamenta, nakon čega će biti objavljena u Službenom listu Evropske unije.  Uredba stupa na snagu 20 dana nakon objavljivanja.  Naš ESG tim će pratiti efekte ove Uredbe na Srbiju i region – pratite nas.

 

Autori:

Milica Novaković

Nemanja Sladaković