22 okt, 2020

Registrovanje zdravstvene delatnosti od sada na jednom mestu pri APR-u

Agencija za privredne registre Republike Srbije („APR“) od 11. oktobra 2020. godine počinje da vodi Registar zdravstvenih ustanova („Registar“) kao jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Zakon“).

Registar predstavlja jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu obuhvatajući kako podatke o zdravstvenim ustanovama tako i o privatnoj praksi na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. Dakle u Registru su objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama u javnoj i privatnoj svojini.

Do uspostavljanja Registra i jedinstvene evidencije, zdravstvene ustanove su registrovane u nadležnim privrednim sudovima. Uvođenjem Registra, kao elektronske, centralne, javne baze podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog odnosno farmaceutskog inspektora, ova evidencija je prešla u ruke APR-a. U tom smislu, APR je preuzeo od nadležnih privrednih sudova predmete, arhivu i registratorski materijal, nastao u radu na vođenju registara zdravstvenih subjekata.

Postupak registracije regulisan je prema Zakonu o postupku registracije u APR-u i pokreće se podnošenjem uredno popunjene registracione prijave ili elektronske prijave putem odgovarajuće korisničke aplikacije u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument. Postoji i mogućnost pokretanja postupka registracije po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

U skladu sa navedenim, APR će po službenoj dužnosti izvršiti prevođenje podataka o zdravstvenim ustanovama iz registra privrednih sudova, prema poslednjem registrovanom stanju. Štaviše, zdravstvene ustanove su dužne da podnesu prijavu za upis usklađivanja u Registar, u roku od tri meseca od dana okončanja postupka prevođenja. Zdravstvene ustanove su takođe dužne da Registru, uz prijavu za upis usklađivanja, podnesu i primerak novog statuta. Naime, u skladu sa Zakonom, zdravstvene ustanove, druga pravna lica i privatna praksa, su dužne da usklade svoje akte, organizaciju i rad sa odgovarajućim odredbama Zakona. Po završetku postupka usklađivanja, APR će voditi i jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koju će činiti objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za teritoriju Republike Srbije. Na taj način se olakšava postupak registracije ove značajne vrste pravnih subjekata uz istovremeno jednostavniji i brži pristup podacima iz Registra. Direktor APR navodi da je u budućem periodu cilj da APR registruje „sva pravna lica koja se mogu registrovati u Srbiji“.

Autori: Žarko Popović