24 jan, 2020

Rešenja o izvršenju od sada dostupna na elektronskoj oglasnoj tabli suda

Elektronska oglasna tabla suda uspostavljena je 1. januara 2020. godine omogućavajući tako fizičkim i pravnim licima efikasniji uvid u sva pismena iz izvršnog postupka koja im nisu uspešno uručena lično od strane suda ili javnog izvršitelja.

Ministarstvo pravde Republike Srbije u saradnji sa USAID Projektom „Vladavine prava“ uspostavilo je elektronski način oglašavanja omogućavajući tako strankama da elektronskim putem dobiju informacije o pokrenutim postupcima u kojima su oni poverioci ili dužnici.

Dostavljanje pismena u građanskim sudskim postupcima povlači važne procesne posledice i samim tim je od izuzetne važnosti za zaštitu prava na pravično suđenje kao i prava na privatnu svojinu građana, preduzetnika i pravnih lica. Imajući u vidu navedeno, mogućnost dobijanja informacije o pokretanju izvršenja putem interneta, povećaće odgovornost, transparentnost i efikasnost pravosuđa, a takođe sprečava se i mogućnost zloupotrebe procesnih i drugih ovlašćenja.

Da bi se ostvario uvid u informacije o pokretanju izvršenja na elektronskoj oglasnoj tabli suda, potrebno je da fizička lica unesu ime i prezime i JMBG, a pravna lica matični broj i PIB. U saopštenju Ministarstva pravde, navodi se da će, u narednim fazama, postojati mogućnost da se, uz prethodnu registraciju, putem elektronske pošte ili SMS poruke dobije informacija o isticanju dokumenta na oglasnoj tabli. 

Rešenja o izvršenju isticaće se na elektronskoj oglasnoj tabli suda u roku od tri dana od bezuspešnog pokušaja uručenja (u slučaju rešenja na osnovu verodostojne isprave, od dana ponovljenog pokušaja uručenja), a protekom roka od osam dana od isticanja na elektronskoj oglasnoj tabli, smatraće se da je rešenje uručeno.

Na ovaj način, i izvršni poverioci i izvršni dužnici biće u mogućnosti da bez odlaska u sud na pouzdan način utvrde da li je pismeno uručeno, odnosno datum stavljanja pismena na oglasnu tablu suda u slučaju nemogućnosti ličnog dostavljanja, a od kojeg momenta se ima smatrati da je pismeno dostavljeno.

Autori: Milinko Mijatović i Jelena Jovanović