04 mar, 2022

Borba za suprematiju: EU i Rumunija

Ustavni sud Rumunije je 23. decembra 2021. objavio saopštenje u vezi sa presudom Suda pravde  EU u predmetima C-357/19 Euro Box Promotion i drugi, C379/19 DNA – Oradea Territorial Service, C-547/19 “Romanian Judges Forum”, C-811/19 FQ i drugi i C-840/19 NC.

Odlukom je utvrđeno da domaće sudije ne moraju da primenjuju odluke rumunskog Ustavnog suda koje nisu usklađene sa pravom Evropske unije (”Presuda”) bez ikakvog rizika od disciplinskih mera. Dodatno, Presuda pominje reforme u oblasti pravosuđa u Rumuniji i ukazuje na obavezujući karakter preporuka EU, koje su deo Mehanizma saradnje i verifikacije, koji za cilj ima reformu pravosuđa u Rumuniji. Na ovaj način bi suprematija prava EU dovela do garancije nezavisnosti sudija u Rumuniji.

Ustavni sud Rumunije je osporio Presudu i naveo da će domaće sudije moći da zanemare odredbe rumunskog zakona u korist prava EU tek nakon što se izmeni Ustav Rumunije. Zanimljivo je napomenuti da Rumunija nije prva zemlja EU koja je osporila odluku Suda pravde EU. Nemačka i Poljska su uradile isto, međutim, još uvek nema konačnih odluka.

Na kraju, još uvek se ne može predvideti da li će ovakav stav Ustavnog suda Rumunije izazvati dublji sukob između ove zemlje članice i EU. Svakako, na osnovu slučajeva Nemačke, Poljske i sada – Rumunije, možemo predvideti da će u budućnosti biti još slučajeva ,,borbe za prevlast’’ između EU i nacionalnog zakonodavstva.

 

Ivana Stojanović Raišić, Jelena Škorić, Milica Novaković