fakture

28 feb, 2018

Upozorenje! Uvedena obavezna registracija faktura izdatih subjektima javnog sektora

Pravilo po kome će privredni subjekti morati da registruju fakture1 koje izdaju pripadnicima javnog sektora stupa na snagu 1. marta 2018. godine. Privredni subjekti će fakture registrovati u Centralnom registru faktura čije je vođenje povereno Upravi za trezor, a ukoliko propuste da izvrše registraciju neće moći da naplate svoja potraživanja i mogu da budu prekršajno odgovorni. Ova obaveza je najavljena izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Zakon),2 a konkretizovana je usvajanjem odgovarajućeg podzakonskog akta i odnosi se na fakture koje se izdaju vezano za isporuku dobara i pružanje usluga uz naknadu3 licima u javnom sektoru. Budući […]

Detalji