28 feb, 2018

Upozorenje! Uvedena obavezna registracija faktura izdatih subjektima javnog sektora

Pravilo po kome će privredni subjekti morati da registruju fakture1 koje izdaju pripadnicima javnog sektora stupa na snagu 1. marta 2018. godine. Privredni subjekti će fakture registrovati u Centralnom registru faktura čije je vođenje povereno Upravi za trezor, a ukoliko propuste da izvrše registraciju neće moći da naplate svoja potraživanja i mogu da budu prekršajno odgovorni.

Ova obaveza je najavljena izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Zakon),2 a konkretizovana je usvajanjem odgovarajućeg podzakonskog akta i odnosi se na fakture koje se izdaju vezano za isporuku dobara i pružanje usluga uz naknadu3 licima u javnom sektoru. Budući da javni sektor obuhvata kako javna preduzeća tako i Republiku Srbiju i sve jedinice lokalne samouprave uvođenje obavezne registracije faktura predstavlja izmenu koja bi trebalo da utiče na značajan broj privrednih subjekata.

Izuzetno je bitno da Zakon predviđa da pripadnici javnog sektora neće smeti da izvrše plaćanje po fakturi koja nije unapred registrovana u Centralnom registru faktura – što za cilj ima da se obezbedi blagovremena registracija. Kako bi se osiguralo da se ova zabrana poštuje propisan je i prekršaj za odgovorna licu u javnom sektoru (npr. za gradonačelnika) u iznosu do 150.000,00 RSD u slučaju da se izvrši isplata po neregistrovanoj fakturi. Sa druge strane, privredni subjekt koji ne registruje fakture u skladu sa Zakonom može biti kažnjen za prekršaj u iznosu do 2.000.000,00 RSD.

Situacija se dodatno komplikuje time što obaveza registracije ne stupa na snagu 1. marta vezano za sve pripadnike javnog sektora, već samo u odnosu na ona lica u javnom sektoru koja plaćanja vrše preko računa koji se vodi kod Uprave za trezor. Trenutak kada će početi da se registruju i fakture izdate pripadnicima javnog sektora koji posluju preko računa otvorenih u poslovnim bankama još uvek nije određen i zavisi od brzine razvoja tehničkih mogućnosti Centralnog registra faktura.

To praktično znači da će privredni subjekti morati da proveravaju da li pripadnik javnog sektora sa kojim posluju plaćanja vrši preko Uprave za trezor ili preko poslovne banke. Iako iskusnim pravnicima ovo može delovati jednostavno, smatramo da će se u praksi kod značajnog broja privrednih subjekata javiti nedoumice – te stoga savetujemo na oprez, imajući u vidu da nepoštovanje obaveze registracije može dovesti kako do nemogućnosti naplate, tako i do eventualne prekršajne odgovornosti.

Imajući u vidu da se radi o novoj obavezi izveštavanja državnih organa i, u neku ruku, o novom postupku naplate potraživanja – preporučljivo je da se svi privredni subjekti koji posluju sa subjektima javnog sektora na vreme pripreme na primenu izmena Zakona. Naravno, ukoliko imate bilo kakva pitanja, ili ukoliko Vam je potrebna pomoć u pripremi, slobodno se možete obratiti Gecić Law timu.

[1] U smislu predmetne obaveze, faktura obuhvata sva dokumenta kojima se obračunava naknada za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u komercijalnim transakcijama.
[2] „Službeni glasnik RS“ br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017.
[3] Uključujući građevinske i investicione radove i komunalne usluge.