24 feb, 2021

Usluge informacionog društva u očima Suda pravde Evropske unije

Četvrto veće Suda pravde Evropske unije („CJEU“) je 3. decembra 2020. godine, donelo presudu u predmetu Star Taxi App SRL vs. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General i Consiliul General al Municipiului Bucureşti pri čemu je pružio neke, u namanju ruku, veoma interesantne zaključke. Ali, ostavimo same zaključke za kasnije i hajde prvo da se dotaknemo činjenica koje su obeležile ovaj slučaj.

Rumunska kompanija SC Star Taxi App SRL upravlja aplikacijom koja povezuje korisnike taksi usluga sa vozačima taksija širom Rumunije. Aplikacija, dostupna u Apple Store-u i Google Play-u, omogućava korisnicima da izvrše pretragu, koja zatim prikazuje listu taksista dostupnih za vožnju. Na taj način kupac može slobodno da odabere određenog vozača sa spiska, što će naravno biti onaj koji mu je najbliži, i na taj način da se poveže sa njim. Kompanija, odnosno aplikacija, ne prosleđuje rezervacije vožnji taksistima i ne određuje cenu putovanja, koja se plaća vozaču direktno na kraju vožnje. Opštinsko veće Bukurešta („Veće“) je 19. decembra 2017. godine usvojilo Odluku br. 626/2017 („Odluka“), kojom je proširena obaveza pribavljanja prethodnog odobrenja na delatnost „dispečera“ kako bi se obuhvatili i operatori IT aplikacija, kao što je Star Taxi App. Star Taxi App je tada kažnjen sa 4.500 rumunskih leja, što je približno 929 evra, zbog kršenja ovih pravila. 

Smatrajući da njegova aktivnost predstavlja uslugu informacionog društva na koju se primenjuje princip izuzeća prethodnog odobrenja predviđenog Direktivom o elektronskoj trgovini („Direktiva o e-trgovini“), aplikacija Star Taxi pokrenula je postupak protiv Veća pred Regionalnim sudom u Bukureštu, tražeći poništavanje Odluke. Regionalni sud je očigledno bio u nezgodnoj situaciji, te je prosledio svoj zahtev CJEU tražeći pojašnjenje da li usluga koja putnike dovodi direktno u kontakt sa taksistima putem aplikacije predstavlja uslugu informacionog društva. U slučaju da je odgovor CJEU na ovo potvrdan, Regionalni sud je dalje zatražio od CJEU da proceni validnost Odluke Veća u svetlu Direktive o e-trgovini.

Presudom CJEU od 3. decembra 2020. godine, CJEU je istakao pre svega da usluga koju nudi Star Taxi App odgovara definiciji „usluge informacionog društva“ iz Direktive o e-trgovini, jer je predviđena za naknadu, na daljinu, eletronskim putem i na individualni zahtev primaoca usluge. S tim u vezi, nebitno je da li se takva usluga pruža besplatno osobi koja želi prevoz po gradu, s obzirom da dolazi do zaključivanja ugovora između Star Taxi App kao pružaoca usluge i svakog ovlašćenog vozača taksija, i to ugovora o pružanju usluga i plaćanja mesečne pretplate od strane vozača taksija. Shodno tome, CJEU je uzeo u obzir svoju prethodnu praksu, i to poznate Airbnb Ireland i Asociación Profesional Elite Taxi slučajeve, i u skladu sa njima utvrdio da usluga ne mora potpasti pod koncept „usluge informacionog društva“, čak i ako poseduje karakteristike sadržane u definiciji – što je pogotovo slučaj ukoliko je usluga posredovanja sastavni deo sveukupne usluge čija je osnovna komponenta usluga koja spada pod drugu pravnu klasifikaciju, a ne pod „uslugu informacionog društva“. Jedno od prvih pitanja koje je CJEU ispitivao bilo je upravo pitanje usklađenosti Odluke sa pravnim tekovinama EU, tj. pitanje da li Odluka predstavlja „tehnički propis“ u skladu sa Direktivom o informacijama 2015/1535/EU.

Prema Direktivi o informacijama, države članice moraju odmah obavestiti Komisiju o svakom nacrtu „tehničkog propisa“. Nacionalno zakonodavstvo koje uređuje uslugu informacionog društva klasifikuje se kao „tehnički propis“ ako je posebno usmereno na usluge informacionog društva i ako je obavezno za pružanje ili upotrebu predmetne usluge u državi članici ili velikom delu države članice. Uzimajući u obzir da u Odluci nisu ni pomenute usluge informacionog društva, već su pokrivene razne „dispečerske“ usluge bez daljeg preciziranja o tome da li se radi o uslugama koje se pružaju telefonom ili korišćenjem aplikacije, CJEU je rekao da ne predstavlja „tehnički propis“. Dakle, obaveza obaveštavanja nije postojala. Stav CJEU je da Direktiva o e-trgovini zabranjuje državama članicama da dozvole pristup ili pružanje usluga informacionog društva koje podležu šemi prethodnog odobrenja ili bilo kojoj drugoj obavezi za istim efektom.

S ovim u vezi, CJEU je tvrdio da je sud koji je uputio zahtev, u ovom slučaju Regionalni sud, trebalo da utvrdi da li postoje nužni razlozi u vezi sa javnim interesom koji opravdavaju šemu ovlašćenja za „dispečerske“ usluge.

 S druge strane, CJEU je dodao da se šema, u kojoj je izdavanje odobrenja podložno zahtevima koji tehnološki nisu prilagođeni određenoj usluzi, ne može smatrati šemom odobrenja koja je opravdana nužnim razlogom u vezi sa javnim interesom.

CJEU je konačno došao do sledećih zaključaka:

  1. Usluga koja se sastoji od direktnog kontakta između vozača taksija i korisnika uz pomoć aplikacije, predstavlja „uslugu informacionog društva“ kada ta usluga nije neraskidivo povezana sa uslugom taksi prevoza, tako da ne predstavlja sastavni deo usluge taksi prevoza;
  2. Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa pružanje usluge informacionog društva uz prethodno odobrenje, koje obuhvata ostale pružaoce usluge rezervacije taksi vozila, ne prestavlja „tehnički propis“ prema Direktivi o informacijama;
  3. Direktiva o e-trgovini ne sprečava primenu šeme ovlašćenja koja se prethodno primenjivala na pružaoce ekonomski sličnih usluga koje ne prestavljaju usluge informacionog društva na pružaoca usluge informacionog društva; i
  4. Direktiva o uslugama sprečava primenu šeme ovlašćenja, osim ako nije u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Direktivi, o čemu će odlučivati sud koji upućuje predmet.

Zašto je ova tema bitna za nas u Srbiji?

Aplikacija vrlo slična Star Taxi App, postoji i u Srbiji, a to je Yandex Go, nekada poznat kao Yandex Taxi. Nakon što su ažurirali početnu verziju aplikacije 2018. godine i poboljšali celokupno iskustvo sa korišćenjem iste, rukovodstvo Yandex Taxi-ja je formiralo Yandex Go u leto 2020. godine sa ciljem da proširi i dalje poboljša svoje usluge u budućnosti. Međutim, kada smo započeli celu priču oko Star Taxi App i aktuelnog slučaja, verovatno je većini prvo palo napamet poređenje sa Car:Go aplikacijom, ali sačekaćemo i videti koliki će uticaj ova aplikacija imati na tržištu, a u međuvremenu ćemo vam obaveštavati o najnovijim temama iz ove oblasti!