01 sep, 2023

Početak primene Zakona o digitalnim uslugama na velike platforme

25. avgust 2023. godine donosi značajne promene, s obzirom na to da Zakon o digitalnim uslugama (eng. „Digital Services Act“, „DSA“) stupa na scenu i utiče na ITC gigante kao što su Amazon, Google, Apple i Tik Tok. DSA propisuje mere radi zaštite privatnosti podataka, suzbijanja dezinformacija i eliminisanje govora mržnje na internetu, a usmeren je na ukupno 19 platformi i pretraživača od kojih svaki ima barem 45 miliona korisnika. Ovaj dinamični zakon ima za cilj da omogući korisnicima, uključujući i maloletna lica, šira prava i kontrolu nad njihovim onlajn prisustvom, pružajući im visok nivo privatnosti i zaštite.

Zavirimo u detalje

25. aprila 2023. godine Evropska komisija („Komisija“) je donela odluku kojom je odredila Vrlo velike onlajn platforme (eng. „Very large online platforms“, „VLOP“) i Vrlo velike onlajn pretraživače (eng. „Very large online search services“, „VLOSE„). Imenovanim entitetima je dat period od četiri meseca da se usklade sa DSA. Sada kada je ovaj period istekao, vreme je da se veliki onlajn igrači identifikuju, analiziraju i ublaže širok spektar sistemskih rizika.

Imajući u vidu ovakav razvoj situacije, EK zahteva od VLOP-ova i VLOSE-ova da ispune sledeće obaveze:

 1. Procena rizika

Svake godine, VLOP-ovi i VLOSE-ovi moraju da procene moguće sistemske rizike koji proizilaze iz usluga koje pružaju. Oni su obavezni da odgovore na identifikovane rizike kroz primenu odgovarajućih i efikasnih strategija ublažavanja koje su prilagođene specifičnim situacijama. Neophodno je da njihove procene obuhvataju sledeće aspekte:

 • širenje ilegalnog sadržaja kroz pružanje usluge u pitanju;
 • zaštita osnovnih prava, uključujući dostojanstvo, privatnost, zaštitu podataka, slobodu izražavanja i informisanja, zabranu diskriminacije, prava deteta i zaštitu potrošača;
 • suprotstavljanje negativnim uticajima na javni diskurs, izborni proces i javnu bezbednost;
 • upravljanje uticajima na rodno zasnovano nasilje, javno zdravlje, maloletnike i lično blagostanje.
 1. Upravljanje rizicima i postupanje u slučaju kriznih situacija

Tokom kriznih situacija, Komisija može zahtevati od VLOPS-ova i VLOSEs-ova da preduzmu posebne mere, koje uključuju:

 • procenu da li funkcionisanje i korišćenje njihove usluge značajno doprinosi ozbiljnoj pretnji,
 • identifikovanje i primenu specifičnih, efikasnih i proporcionalnih mera za eliminisanje takvog doprinosa,
 • dostavljanje izveštaja Komisiji o sprovedenim procenama.
 1. Transparentno izveštavanje

VLOP i VLOSE pružaoci usluga dužni su da na najmanje šest meseci objavljuju izveštaje o bilo kakvoj izmeni sadržaja u kojoj su učestvovali. Ovi izveštaji moraće da sadrže informacije o ljudskim resursima koji su posvećeni izmeni sadržaja, kvalifikacijama i jezičkim znanjima osoba koje sprovode ove aktivnosti, kao i indikatore tačnosti i povezanosti informacija.

 1. Dodatna transparentnost onlajn oglašavanja

DSA propisuje da VLOP-ovi i VLOSE-ovi koji prikazuju oglase onlajn, moraju uspostaviti javnu zbirku, tj. repozitorijum (engl. repository) koji će sadržati ključne podatke, i to:

 • sadržaj oglasa, detalje o proizvodu, usluzi ili brendu;
 • ime lica (fizičkog ili pravnog) u čije ime je oglas prikazan, odnosno lica koje finansira oglas, ako se razlikuju;
 • vremenski period prikazivanja oglasa;
 • informacije o ciljanoj publici;
 • objavljena komercijalna saopštenja;
 • ukupan broj korisnika koji su videli oglas.

Navedena zbirka podataka treba da bude u posebnom odeljku onlajn interfejsa. Zbirka mora biti laka za pretraživanje i pouzdana, da omogućava pretragu po više kriterijuma, i takođe dostupna putem programskog interfejsa aplikacije na kojoj je vršeno onlajn oglašavanje.

 1. Pristup podacima

VLOP-ovi i VLOSE-ovi moraju omogućiti pristup podacima neophodnim za praćenje njihove usklađenosti sa DSA, a na osnovu opravdanog zahteva nadležnog Koordinatora digitalnih usluga. U roku od 15 dana od prijema zahteva, pružaoci digitalnih usluga mogu predložiti izmenu zahteva ukoliko nisu u mogućnosti da omoguće pristup traženim podacima zbog toga što su podaci nedostupni ili se radi o sigurnosno osetljivim podacima, poverljivim podacima, odnosno poslovnoj tajni. Stoga bi trebalo da predlože alternativne načine za pristup podacima ili ponude druge odgovarajuće podatke koji ispunjavaju svrhu zahteva.

 1. Nezavisna eksterna revizija

VLOP-ovi i VLOSE-ovi podležu nezavisnim eksternim revizijama usmerenim na ocenu njihove usklađenosti sa raznim DSA obavezama. U slučajevima kada mišljenje revizora nije pozitivno, izveštaj treba da pruži operativne preporuke o posebnim merama usmerenim radi postizanja usklađenosti. U roku od jednog meseca od prijema takvih preporuka, VLOP-ovi i VLOSE-ovi moraju usvojiti izveštaj o sprovođenju istih u kojem se navode mere za otklanjanje nedostataka.

 1. Naknada za nadzor

VLOP-ovi i VLOSE-ovi su u obavezi da plate godišnju naknadu za nadzor. Iznos ove naknade će biti određen u posebnom aktu Komisije. Komisija će godišnje izveštavati Evropski parlament i Savet o ukupnom iznosu pojedinačnih naknada naplaćenih u prethodnoj godini.

DSA ima značajnu važnost budući da će znatno uticati na poslovanje onlajn platformi. Napore Evropske unije da zaštiti internet korisnike putem DSA treba pohvaliti. Pažljivo praćenje praktične primene DSA je od suštinskog značaja kako bi se osigurala efikasnost u postizanju predviđenih ciljeva. U tom smislu, kancelarija Gecić Law će i dalje nastaviti pomno da prati proces implementacije DSA i njegove rezultate.

 

Autori: Veljko Milutinović, Žarko Popović, Vasilije Bošković