30 maj, 2023

Javna preduzeća postaju akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću

Vlada Republike Srbije usvojila je predlog Zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu Republike Srbije, kojim se predviđa transformacija javnih preduzeća u akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću. Na taj način će ukupno 23 javna preduzeća uskoro promeniti svoj pravni oblik.

Prilikom promene pravne forme, osnovni kapital javnog preduzeća biće pretvoren u akcije ili udele, u zavisnosti od pravnog oblika. Zadržava se pravni subjektivitet i poslovni identitet preduzeća u pravnom i poslovnom smislu.

Predlog Zakona takođe obavezuje ova preduzeća da u roku od tri godine od primene Zakona dostave Ministarstvu privrede spisak nepokretnosti nad kojima imaju pravo svojine ili korišćenja. Na osnovu ovih informacija, Vlada, na predlog Ministarstva privrede, odlučuje koja nepokretnost u upotrebi će biti preneta u vlasništvo društva.

U roku od godinu dana od primene Zakona, Vlada će doneti neophodne akte za promenu pravne forme javnih preduzeća u akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću.

Predlog takođe uvodi nove zahteve u pogledu korporativnog upravljanja. Direktori i predstavnici države u skupštini ili nadzornom odboru društva polagaće ispit znanja iz oblasti korporativnog upravljanja koji organizuje i sprovodi Privredna komore Srbije. Rok za polaganje ispita je godinu dana od stupanja na snagu Zakona za postojeće direktore i predstavnike države u upravi ili godinu dana od datuma imenovanja ako je Zakon već stupio na snagu.

Ove promene se donose u skladu sa Akcionim planom Vlade od 2021. i 2023. godine, kojim se implementira Strategija državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima od 2021. do 2027. godine. Predlog Zakona o upravljanju preduzećima u vlasništvu Republike Srbije usklađen je sa ciljevima, aktivnostima i merama iznetim u ovim dokumentima.