15 apr, 2021

Novi Zakon o elektronskom fakturisanju – koje novine možemo da očekujemo?

Jedna od značajnih novina u srpskom zakonodavstvu se odnosi na regulisanje elektronskog fakturisanja  Predlogom zakona o elektronskom fakturisanju („Predlog“). Usvajanje Predloga je na dnevnom redu Narodne skupštine 21. aprila pa ostaje da vidimo da li će Predlog pretrpeti izmene i u pogledu čega.

Razlozi donošenja Predloga

Jedan od ključnih razloga za donošenje Predloga jeste dalje usaglašavanje srpskog prava sa pravom Evropske unije. Pored toga, prema rečima Ministra finansija, Predlogom se „unapređuje transparentnost, pravna sigurnost i konzistentnost nacionalnog pravnog okvira koji reguliše elektronsko fakturisanje“. Rešenja predviđena Predlogom treba da obezbede i uštedu u vremenu.

Šta se smatra elektronskom fakturom u skladu sa Predlogom?

U skladu sa Predlogom elektronska faktura podrazumeva sledeće dokumente:

  1. zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom,
  2. svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate,
  3. fakturu koja se izdaje za promet bez naknade,
  4. fakturu koja se izdaje za primljene avanse.

Da bi se smatrali elektronskom fakturom, neophodno je da navedeni dokumenti budu izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura.

Predlog  navodi i elemente koje elektronska faktura uobičajeno sadrži, a plan je da se aktom Ministra finansija detaljnije urede slučajevi kad određeni elementi mogu biti izostavljeni, slučajevi kad postoji obaveza navođenja i dodatnih elemenata, forma i način dostave prateće dokumentacije i drugo.

A kada se Predlog primenjuje?

Predlog se primenjuje na transakcije među subjektima javnog sektora, privatnog sektora, ali i u transakcijama između subjekata privatnog i javnog sektora.  Pod subjektima privatnog sektora, Predlog podrazumeva obveznike poreza na dodatu vrednost.

Obaveza izdavanja elektronske fakture postoji za subjekte privatnog sektora, javnog sektora, kao i

za poreskog punomoćnika stranog lica u Srbiji, u transakcijama sa privatnim i javnim subjektima. Sa druge strane, obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za promet na malo, ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma, kao i nabavku, modernizaciju i remont naoružavanja i nabavku bezbednosno osetljive opreme.

Pored toga, Predlog uvodi i obavezu elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura.

Elektronska faktura kao verodostojna isprava u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju

U skladu sa Predlogom, elektronska faktura  se smatra verodostojnom ispravom u smislu Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Zakon“). Da bi bila smatrana verodostojnom ispravom u ovom smislu, potrebno je da bude poslata putem sistema elektronskih faktura.

U Predlogu se takođe navodi da se verodostojnost porekla i integritet sadržine elektronske fakture obezbeđuju izdavanjem u formatu propisanim Predlogom i čuvanjem u formatu pogodnom za elektronsko čuvanje dokumenta. Pored toga, Predlog obezbeđuje mogućnost za subjekta privatnog sektora koji je izdao, odnosno primio fakturu, da je odštampa u roku predviđenom za obavezno čuvanje elektronskih faktura i na način koji garantuje verodostojnost fakture.

Sa druge strane, Zakon predviđa da se izvršenje i obezbeđenje može sprovoditi na osnovu izvršne ili verodostojne isprave, a fakture spadaju u verodostojne isprave. Međutim, Zakon predviđa i to da je  „izvršni poverilac dužan je da uz predlog priloži verodostojnu ispravu u originalu, overenoj kopiji ili prepisu”. Dakle, iako Zakon predviđa mogućnost da predlog za izvršenje bude u elektronskom obliku, ista mogućnost nije predviđena i za verodostojnu ispravu.

Da li će korišćenje elektronske fakture kao verodostojne isprave u smislu Zakona stvoriti probleme u praksi, ostaje da vidimo.

Sankcije predviđene Predlogom

Konačno, Predlog reguliše i postupanje sa elektronskim fakturama, kao i inspekcijski nadzor. Predlog propisuje novčane sankcije za prekršaje u vezi sa elektronskim fakturama do čak 2.000.000 dinara za pravna lica i subjekte javnog sektora, do 150.000 dinara za odgovorno lice u okviru pravnog lica i do 500.000 dinara za preduzetnike.

Šta možemo da zaključimo?

Može se zaključiti da Predlog  uvodi izmene koje će neminovno uticati na funkcionisanje privrede, ali i postupak izvršenja. Na ovaj način se potvrđuje velika uloga, zakonitost i legitimnost elektronskih faktura.

Autori: Ognjen Colić i Mina Kuzminac