23 nov, 2016

Pravo konkurencije Evropske unije: ’Gun-jumping’ i ruski rulet počinje!

Dana 8. novembra 2016. godine, francuska Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Komisija“) je zbog preuranjene saradnje (engl. ‘gun-jumping’) u vezi sa kupovinom društava SFR i Virgin Mobile 2014. godine izrekla društvu za telekomunikacije Altice iz Luksemburga i njegovoj francuskoj filijali SFR novčanu kaznu u vrtoglavom iznosu od 80 miliona evra. Nakon sprovođenja nenajavljene istrage, Komisija je odredila visoke kazne dvama društvima, kako bi, sa jedne strane, na adekvatan način sankcionisala nezakonitu saradnju između istih, a sa druge, ostvarila efekat odvraćanja u odnosu na ostale učesnike na tržištu kada je reč o ovom tipu aktivnosti koji ima za posledicu narušavanje konkurencije.

Kazna koja je izrečena društvima SFR i Altice je jedinstvena u tom smislu što predstavlja prvu u nizu sankcija ove vrste u Francuskoj i najtežu kaznu do sada izrečenu za ’gun-jumping’ u Evropi.

’Gun-jumping’ je koncept koji se odnosi na nezakonitu koordinaciju poslovnih delatnosti društava koja učestvuju u postupku spajanja ili pripajanja, a pre dobijanja konačne saglasnosti za predmetno spajanje odnosno pripajanje od organa nadležnog za zaštitu konkurencije. Ovaj pojam obuhvata i situaciju u kojoj, u periodu anticipacije saglasnosti nadležnog organa, strane koje učestvuju u spajanju ili pripajanju unapred prestanu da se ponašaju kao nezavisni konkurenti na tržištu i upuste se u preuranjenu integraciju ili koordinaciju administrativnih ili komercijalnih aktivnosti u svojim međusobnim odnosima.

U konkretnom slučaju, 2014. godine, sprovedena su dva nezavisna postupka povezivanja predmetnih društava. Najpre je Altice, posredstvom svog zavisnog društva Numericable i uz prethodnu saglasnost Komisije, stekao 77% udela u društvu SFR. Nedugo zatim, Altice je pribavio saglasnost za kupovinu društva Omer Telecom, korisnika brenda Virgin Mobile. Iako su nadležni organi bili uredno obavešteni o oba predmetna povezivanja, pojavile su se sumnje oko navodne integracije i kolaboracije Altice i SFR i pre nego što im je dostavljena konačna saglasnost Komisije.
Nakon temeljnog istraživanja, Komisija je potvrdila da su sankcionisana društva preduzimala aktivnosti u cilju operacionalizacije međusobne integracije i pre nego što su za postupke povezivanja pribavila potrebne dozvole od Komisije. „Sankcionisane aktivnosti, koje su imale za cilj da novoosnovani entitet učine operativnim čim je to moguće nakon dobijanja dozvole od Komisije, učinjene su u dobroj veri, a tokom perioda neizvesnosti,“ izjavio je Altice. Ipak, ovo opravdanje nije bilo prihvatljivo za donosioca odluke. Komisija je objasnila – učesnici u postupku spajanja odnosno pripajanja moraju ostati u potpunosti nezavisni sve do dobijanja konačne saglasnosti od nadležnih organa za zaštitu konkurencije.

Iako suočen sa značajnom finansijskom odgovornošću, Altice je izjavio da, budući da je „konstruktivan dijalog sa nadležnim organima“ jako visoko na listi prioriteta predmetnih društava, ista nemaju nameru da se žale na odluku Komisije. Kažnjena društva su u svojoj zajedničkoj izjavi dodala i sledeće: „Grupa [društava] je odlučila da izrečenu novčanu kaznu plati kako bi ograničila svoju finansijsku izloženost, imajući u vidu visinu zaprećene kazne u slučaju nepostupanja u skladu sa odlukom Komisije prema odredbama francuskog trgovinskog zakonika.“

Odluka doneta od strane Komisije definitivno je korak ka podizanju svesti o nezakonitosti ’gun-jumping’ prakse, kao, prema stanovištu Evropske komisije, jednom od uočenih problema u oblasti prava konkurencije u Evropi. U ovom kontekstu, skorašnji razvoj događaja pokazao je da i na nacionalnom nivou postoji slična zabrinutost nadležnih tela, usled čega ista upućuju sve agresivniji pristup prema praksi preuranjene kolaboracije, a radi zaštite konkurencije u kontekstu spajanja / pripajanja društava. Osim u Francuskoj, nadležni organi u Norveškoj, Nemačkoj i Rumuniji, već su ustanovili praksu izricanja novčanih kazni društvima koja se ne pridržavaju proceduralnih i materijalnih standarda u postupcima povezivanja sa drugim društvima. Ono što je sasvim sigurno, rizik izloženosti visokim novčanim kaznama imaće značajan uticaj na sva društva koja su na neki način uključena u ’gun-jumping’ aktivnosti. Međutim, kakve će konkretne posledice ovakva odluka francuskih vlasti imati na praksu preuranjene kolaboracije u budućnosti, ostaje da se vidi.