05 feb, 2021

Srbija će uskoro imati stečaj preduzetnika – koja rešenja su na pomolu i da li se njime utire put ličnom bankrotstvu?

Ministarstvo privrede formiralo je radnu grupu za izradu Nacrta zakona koji će uređivati bankrotstvo preduzetnika („Nacrt zakona“) u skladu sa Programom za rešavanje problematičnih kredita za period od 2018-2020. godine Vlade Srbije („Program“). Ovim propisom bi srpsko stečajno zakonodavstvo trebalo da bude kompletno – budući da Zakonom o stečaju nije predviđen postupak u kome bi poverioci kolektivno  mogli da namire svoja potraživanja prema preduzetniku. Stav Vlade Srbije iznet u Programu je da stečaj preduzetnika mora da bude uređen na način da se može odvijati brzo i efikasno kako bi i poverioci i dužnici bili motivisani da ga pokrenu na vreme, te da se ne pravi razlika između dugova nastalih pa osnovu poslovanja i dugova po drugim osnovima. Ovakav stav možemo protumačiti i na način da možemo da očekujemo i skoro regulisanje ličnog bankrotstva. 

Stečaj preduzetnika nije nepoznat srpskom pravu – Zakon o stečajnom postupku iz 2004. godine predviđao je da je stečajni dužnik „pravno lice i preduzetnik“. Na mesto Zakona o stečajnom postupku je 2009. godine došao Zakon o stečaju, a njime je srpski zakonodavac odustao od ideje bankrotstva preduzetnika. 

Zbog čega je regulisanje stečaja preduzetnika sada aktuelna tema za privrednike i širu javnost i koja rešenja i posledice se mogu očekivati? 

Praktično, znači da ni prezadužene preduzetnike, kao fizička lica, neće biti zaobići prinudna naplata preuzetih obaveza. Upravljanje stečajem preduzetnika biće povereno administratoru, koji će biti pandan stečajnom upravniku u postupku stečaja prema privrednom društvu. Stečaj preduzetnika može naći svoje mesto među redovima aktuelnog Zakona o stečaju, ali nije isključena mogućnost ni da će biti donet poseban zakon o stečaju preduzenika. 

Kada će moći da se pokrene stečaj nad preduzetnikom? Za sada, među članovima radne grupe se raspravlja o uslovu da iznos dugovanja preduzetnika mora da bude viši od 50.000 evra. 

Ostaje da se vidi da li će navedeno i definitivno biti rešenja Nacrta zakona, da li će rešenja iz Nacrta zakona proći skupštinsku proceduru i kako će stečaj preduzetnika konačno izgledati u Srbiji. Kako je preduzetnik, kao pravna forma poslovanja, uređen Zakonom o privrednim društvima, jasno je da će to biti prvi zakon koji će pretrpeti izmene i dopune. Uređenje stečaja preduzetnika pogodiće, očekivano, i čitav niz zakona iz sfere građanskog prava, a kako bi se uređenje pravnih poslova fizičkih lica što bolje prilagodilo pravnim situacijama koje bi mogle da nastanu kada se pokrene i okonča postupak stečaja nad preduzetnikom.