09 feb, 2016

Telenor zloupotrebljava dominantan položaj u Norveškoj?

Nadzorni organ Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu („EFTA“) poslao je Telenoru 1. februara 2016. Obaveštenje o utvrđenim činjenicama u vezi sa mogućom povredom pravila o konkurenciji Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici na tržištu u Norveškoj. Telenor sada ima rok do 11. aprila da se izjasni o navodima po optužbi o povredi konkurencije.

Naime, nadzorni organ EFTA sumnja da je Telenor zloupotrebio dominantan položaj u Norveškoj, tako što je narušavao konkurenciju na tri vrste tržišta mobilne telefonije u Norveškoj: tržištu veleprodajnih usluga i usluga poziva, tržištu mobilnog brodbenda namenjenog domaćim korisnicima, i tržištu mobilne telekomunikacije namenjenog poslovnim korisnicima.

Nadzorni organ EFTA je zauzeo preliminarno stanovište da su Telenorove cene pristupa veleprodajnom tržištu, kao i cene usluga poziva ograničile domašaj konkurentskih ponuda na tržištu mobilnih brodbend usluga domaćim korisnicima. Prema navodima nadzornog organa EFTA, od januara 2008 do kraja 2012, Telenor je naplaćivao veleprodajnim korisnicima cene koje su više od cena koje je ponudio domaćim korisnicima brodbend usluga.

Nadalje, nadzorni organ EFTA smatra da je određenim ugovornim klauzulama Telenor povredio pravila konkurencije na tržištu mobilne telekomunikacije namenjene korisnicima biznis usluga, na taj način, otežavši im, da promene provajdera i učinivši previše skupim za konkurentske provajdere da privuku korisnike.

Obaveštenje o utvrđenim činjenicama koje je poslato Telenoru predstavlja prvi korak u otvaranju istražnog postupka, a posledica je nenajavljenog uviđaja od decembra 2012 koje je izvršio nadzorni organ EFTA u prostorijama kompanije Telenor Norge AS i njegove majke kompanije Telenor ASA u Norveškoj. Uviđaj je dovršen u prostorijama nadzornog organa EFTA u Briselu. Prikupljeni podaci su potvrdili prethodno utvrđeno stanovište i naveli nadzorni organ da pokrene istražni postupak.

Važno je istaći da je odluka pokretanju postupka procesnog karaktera. To znači da postoji namera da se istraga nastavi. Međutim, to i dalje ne znači da je nadzorni organ EFTA zaključio da je konkretna kompanija povredila pravila konkurencije.

U svakom slučaju, kako je nadzorni organ EFTA, nakon što je sproveo istragu, zaključio da postoji potencijalna povreda konkurencije, Telenoru je poslato Obaveštenje o utvrđenom činjeničnom stanju. Telenor sada ima priliku da odgovori na preliminarne nalaze u pisanoj formi ili na ročištu. Ako nadzorni organ ne dođe do drugačijeg zaključka nakon završetka ovog postupka, doneće odluku kojom će utvrditi postojanje povrede konkurencije. Takođe, ukoliko nađe da za to postoji osnov, odrediće kaznu koja može da iznosi do 10% godišnjeg svetskog prihoda učesnika na tržištu koji je povredio pravila konkurencije.

Sa sedištem u Briselu, nadzorni organ EFTA vodi računa o tome da članice Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu poštuju svoje obaveze ustanovljene Ugovorom o Evropskoj ekonomskoj zajednici. Značaj ovog tela se može razumeti ako se napravi analogija sa položajem Evropske komisije, koja ima nadležnost da nadzire članice EU. Jedna od važnih uloga nadzornog organa EFTA je da obezbeđuje da kompanije koje posluju u državama članicama Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu poštuju pravila koja se odnose na konkurenciju. ESA ima nadležnost da istražuje postojanje povrede Ugovora o Evropskoj ekonomskoj zajednici, bilo po sopstvenoj inicijativi bilo po žalbi drugih učesnika na tržištu. Ono što treba istaći jeste da nadzorni organ održava blizak kontakt i saradnju sa Evropskom komisijom. Ova saradnja može da bude važna za kompanije koje posluju kako na Jedinstvenom tako i na EFTA tržištu. Ako nadzorni organ EFTA u određenom slučaju zaključi da ima dovoljno podataka da istraži ponašanje kompanije protivno konkurenciji na EFTA tržištu, bliska saradnja sa Evropskom komisijom može eventualno da navede komisiju da donese identičan zaključak vezano za ponašanje te kompanije na Jedinstvenom tržištu.