15 sep, 2023

Objavljena Uredba o implementaciji CBAM

Evropska unija je danas zvanično predstavila specifična pravila za uvoznike u pogledu primene prve uvozne carine na ugljenik na svetu. Ove smernice u formi Uredbe o implementaciji objavljene su danas u zvaničnom biltenu EU.  Urtedba sadrži uputstva o procesima koje treba da slede uvoznici u EU u svjetlu Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM) tokom njegove prelazne faze.

CBAM je revolucionarna regulativa Evropske unije. CBAM ima za cilj da izjednači uslove između proizvođača iz EU koji snose troškove cene ugljenika i stranih proizvođača koji se ne suočavaju sa ovim troškovima. Na taj način se kompanije i obeshrabruju da traže jeftinije metode proizvodnje, što može dovesti do veće emisije ugljenika u zemljama bez strogih ekoloških propisa.

CBAM prelazna faza

Prelazna faza primene CBAM-a, koja treba da počne 1. oktobra ove godine, trajaće do kraja 2025.  Tokom ovih nekoliko godina, pravila preciziraju da će uvoznici ili njihovi indirektni carinski predstavnici preuzeti značajne odgovornosti. Među njima su ključne one koje se tiču podnošenja detaljnih izveštaja, koji obuhvataju:

  • Količinu uvezene robe: Uvoznici moraju izvestiti o ukupnoj robi koju unose na tržište EU.
  • Direktne i indirektne emisije: izveštaj će prikazati direktne emisije Co2 koje proizilaze iz proizvodnje uvezene robe. Štaviše, uključiće indirektne emisije povezane sa bilo kojim povezanim procesima.
  • Cenu ugljenika: Osim samo izveštavanja o emisijama, uvoznici moraju da navedu i svaku cenu ugljenika koja proizilazi iz tih emisija. Ovo osigurava da sva dobra, bez obzira na poreklo, imaju cenu ugljenika, pojačavajući posvećenost EU ublažavanju klimatskih promena.

Uredba o sprovođenju, koja je zvanično objavljena danas, detaljno opisuje metodologiju za merenje, izračunavanje i praćenje emisija CO2, što je ključna komponenta procesa kvartalnog CBAM izveštavanja, koje je obavezno za sve uvoznike u EU proizvoda u šest industrija.

Ova formalizacija pravila označava značajan korak u odlučnosti EU da implementira CBAM regulativu. CBAM je značajan deo plana EU za postizanje ugljenične neutralnosti do 2050. godine.  Pored uticaja na životnu sredinu, propis će imati efekte i na međunarodnu trgovinu. Preduzeća i privrede koje izvoze u EU mogu osetiti posledice CBAM-a. Kako se približavamo prelaznoj fazi, uvoznici u EU i proizvođači širom sveta treba da se prilagode ovom novom međunarodnom trgovinskom okruženju.