Evropska unija

05 feb, 2018

Moguće uštede u EU : Nova studija Evropskog parlamenta

U decembru 2017. godine, Odeljenje u okviru Evropskog parlamenta koje se bavi procenom vrednosti postojećih i budućih političkih i zakonodavnih aktivnosti Evropske unije (eng. European Added Value Unit) objavilo je Četvrto izdanje izveštaja „Mapiranje neevropskih troškova u periodu od 2014-2019. godine“ („Studija“). Ova Studija posebno dobija na značaju ukoliko se posmatra u kontekstu izazova sa kojima se EU trenutno suočava, kao što su: uticaj Brexita na budžet EU i njegove posledice po političke i ekonomske interese EU, uspon populističkih stranaka u državama članicama i prilično spor ekonomski rast koji se beleži u Evropi. Cilj Studije je analiza mogućeg porasta godišnjeg […]

Detalji
17 jan, 2018

Transportna zajednica je stigla – šta donosi Srbiji?

Dana 25. novembra 2017. godine na snagu je stupio Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju transportne zajednice („Službeni glasnik Republike Srbije – Međunarodni ugovori“, br. 011/2017) („Zakon“), zaključenog između Evropske unije („EU“) sa jedne, te strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope, i to Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Republike Albanije i Kosova[1]  sa druge strane („Strane potpisnice iz Jugoistočne Evrope“). Time je Srbija, može se reći, već pristupila EU, makar u pogledu pitanja železničkog, drumskog, vodnog i pomorskog saobraćaja. Ugovor o osnivanju transportne zajednice („Ugovor“) za cilj ima stvaranje transportne zajednice u oblasti drumskog, železničkog, vodnog […]

Detalji
29 nov, 2017

Evropska unija zavrće ruku Amazonu – da li multinacionalne kompanije u Srbiji imaju razloga za brigu?

Evropska komisija je nedavno donela odluku u kojoj je utvrdila da je Luksemburg davao nepripadajuće poreske olakšice Amazonu u ukupnom iznosu od 250 miliona evra. Kako srpski poreski organi imaju ovlašćenje da izdaju prethodna obavezujuća poreska mišljenja—a imajući u vidu da multinacionalne kompanije često koriste ovu mogućnost, pritom uopšte ne razmišljajući o kontroli državne pomoći—mnogi treba da se zabrinu u vezi sa domašajem odluke Komisije u slučaju Amazona. Evropska komisija (Komisija) nastavlja da se bori protiv navodnog izbegavanja plaćanja poreza i nedavno je zaključila da je Luksemburg davao nepripadajuće poreske olakšice Amazonu u iznosu od 250 miliona evra.1 Navedena poreska […]

Detalji