13 maj, 2024

Pobeda za Arena Channels Group u Bosni i Hercegovini

Gecić Law, sa zadovoljstvom objavljuje još jednu pobedu u oblasti prava zaštite konkurencije, u saradnji sa Marić & Co Law Firm Ltd! Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine u potpunosti je odbacio zahtev privrednog društva Telemach BH d.o.o. („Telemach“), koji je naveo da su Telekomunikacije Republike Srpske a.d. („Mtel“), BH Telecom a.d. („BH Telekom“) i Arena Channels Group d.o.o. („ACG“) prekršili propise iz oblasti konkurencije u pogledu emitovanja bosanske fudbalske lige – Premijer lige Bosne i Hercegovine („Premijer liga BiH“). U rešenju donetom 26. aprila 2024. godine, Konkurencijski savjet je utvrdio da Mtel, ACG i BH Telekom nisu zaključili restriktivni sporazum, kao i da ACG nije zloupotrebila svoj dominantni položaj.

O predmetu

Sve je počelo u martu 2021. godine, kada je Konkurencijski savjet primio zahtev za pokretanje postupka od strane Telemach-a. Telemach je naveo da su Mtel i ACG s jedne strane, a BH Telekom s druge strane, zaključili ugovor o delimičnom prenosu prava emitovanja Premijer lige BiH. Prema Telemach-u, ovaj ugovor krši pravo konkurencije jer predstavlja nedozvoljeni sporazum o saradnji između konkurenata. Telemach je tvrdio da je ugovor zaključen na netransparentan način i bez javnog poziva.

U decembru 2021. godine, Konkurencijski savjet je ocenio Telemach-ove navode kao neosnovane. Međutim, u decembru 2023. godine, Sud Bosne i Hercegovine je vratio slučaj Konkurencijskom savjetu na ponovno odlučivanje iz procesnih razloga. Nakon podnošenja novih podnesaka stranaka u postupku, Konkurencijski savjet je ponovo odbio zahtev Telemach-a.

Nakon ispitivanja novih podnesaka, Konkurencijski savjet je utvrdio da Mtel nije zaključio nikakav ugovor sa BH Telekomom i stoga nije mogao biti ugovorna strana potencijalno restriktivnog sporazuma. Nadalje, Konkurencijski savjet je ustanovio da ugovor između ACG-a i BH Telekoma o delimičnom prenosu prava emitovanja Premijer lige Bosne i Hercegovine nije bio restriktivan, jer su korisnici Telemach-a imali pristup relevantnom fudbalskom sadržaju. Na kraju, Konkurencijski savjet je našao da ACG nije zloupotrebio svoj dominantni položaj, jer je distribuirao prava na emitovanje svim zainteresovanim stranama pod jednakim uslovima. Stoga je Konkurencijski savjet ostao pri svojoj prethodnoj odluci donetoj pre dve godine.

Ovaj slučaj još jednom dokazuje našu doslednu posvećenost rešavanju najsloženijih pitanja prava konkurencije. Našim savetovanjem redovno obezbeđujemo najviši nivo pravnih usluga klijentima. Ova pobeda je ostvarena u saradnji sa uvaženim lokalnim savetnicima iz advokatske kancelarije Marić & Co predvođenim partnerom Ezmanom Turković. Advokatski tim Gecić predvodili su osnivač i partner Bogdan Gecić i viši saradnik Vuk Leković uz pomoć saradnice Milice Novaković i saradnika Dušana Jablana.