30 mar, 2018

Istorijska presuda: Poništena najveća kazna u srpskom pravu konkurencije

Dokaz da se poštuju ljudska prava ili da je zaštita konkurencije sistemski loše postavljena?

Siže

Advokatska kancelarija Gecić je uspešno zastupala EPS Distribuciju, vodećeg regionalnog operatora distributivnog sistema, u postupku pred Upravnim sudom u kojem je poništena rekordna kazna od 330 miliona dinara (oko 3 miliona evra), prethodno izrečena ovom društvu od Komisije za zaštitu konkurencije. Sud je potvrdio da je višemilionska kazna doneta direktno protivno osnovnim principima domaćeg i evropskog prava konkurencije, kao i ljudskim pravima garantovanim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Nakon mukotrpne višegodišnje pravne borbe i tri presude, EPS Distribucija je konačno uspela da izdejstvuje poništenje u celosti odluke kojom je izrečena najveća dinarska kazna ikada doneta u srpskom pravu konkurencije, i sebi obezbedila povraćaj ukupnog iznosa, uvećan za oko 300 hiljada evra na ime zakonske zatezne kamate.

Poslednjih sedam meseci je bilo veoma zanimljivo u krugovima prava konkurencije na Balkanu (kako je to i primetio eminentni briselski blog o pravu konkurencije, Chillin’Competition), ali najskorija istorijska presuda Upravnog suda o poništavanju najveće kazne izrečene od strane nacionalnog tela za zaštitu konkurencije, svakako predstavlja prekretnicu u zaštiti prava konkurencije u Srbiji, kao i sudskoj kontroli u ovoj oblasti. Kako se ova svojevrsna drama bliži svojem kraju, analiziramo hronologiju događaja i dalekosežne posledice koje ovaj slučaj može imati za budući razvoj prava konkurencije u Srbiji.

Hronologija događaja

23. decembar 2016. godine – Komisija za zaštitu konkurencije („Komisija“) je izrekla najveću dinarsku kaznu ikada donetu u svojoj trinaestogodišnjoj praksi – od osnivanja 2006. godine do danas, kojom je nacionalnom operatoru distributivnog sistema EPS Distribucija d.o.o. Beograd („EPS Distribucija“) naložila plaćanje 330 miliona dinara zbog navodne zloupotrebe dominantnog položaja („Rešenje“). Kako tužba protiv Rešenja Komisije nema suspenzivno dejstvo, te je, pod pretnjom novih sankcija, EPS Distribucija je morala odmah da plati ovu najveći ikada izrečenu kaznu u Srbiji ali i regionu

23. januar 2017. godineEPS Distribucija je podnela tužbu protiv Rešenja, osporavajući kako materijalne navode istog, tako i brojne procesne i druge povrede prava na pravično suđenje od strane Komisije.

6. april 2017. godineUpravni sud je odbio tužbu EPS Distribucije u celosti i potvrdio Rešenje, čak i bez održavanja usmene rasprave i ikakvog detaljnog ispitivanja osporenih činjeničnih i pravnih pitanja, rešavajući u sporu ograničene jurisdikcije (samo kontrola tzv. zakonitosti).

13. jul 2017. godine – EPS Distribucija je Vrhovnom kasacionom sudu („VKS“) podnela zahtev za preispitivanje presude Upravnog suda, sa posebnim osvrtom na pitanje povrede prava na pravično suđenje i (ne)ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije i prakse Komisije, čiji je značaj naknadno prepoznat, između ostalog, i od strane Advokatske komore Srbije, najveće profesionalne organizacije advokata u regionu (link). Ovaj razvoj događaja privukao je svetsku pažnju institucija i stručne javnosti, kako iz oblasti evropskog prava konkurencije (link), tako i iz oblasti energetike (link)

17. novembar 2017. godineVKS je utvrdio da (i) je nedvosmisleno povređeno pravo na pravično suđenje EPS Distribucije, garantovano kako Ustavom tako i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima („EKLJP“), od strane Upravnog suda i Komisije, te da (ii) ni Komisija ni Upravni sud nisu pravilno utvrdili postojanje navodne zloupotrebe dominantnog položaja od strane EPS Distribucije. Presudom VKS predmet je vraćen Upravnom sudu na ponovno odlučivanje.

23. februar 2018. godine – U ponovljenom postupku, nakon što je otklonio sve procesne i materijalne nedostatke, Upravni sud je doneo presudu kojom je poništio Rešenje Komisije u celosti, u pogledu svih pravnih i činjeničnih navoda i istaknutih povreda, i predmet vratio na ponovno odlučivanje Komisiji, sa obavezujućim nalozima za Komisiju kako da ispravi utvrđene proceduralne i materijalnopravne povrede („Presuda“).

Presuda

U svojoj Presudi, Upravni sud je  utvrdio da je „[Komisija] povredila zakon na štetu EPS Distribucije “, budući da nije pravilno utvrdila:

 • relevantno tržište proizvoda i geografsko tržište,
 • udeo EPS Distribucije na tržištu,
 • postojanje navodnog dominantnog položaja EPS Distribucije,
 • postojanje radnji navodne zloupotrebe od strane EPS Distribucije,
 • „negativne posledice“ i efekte navodne zloupotrebe na druge učesnike na tržištu, i
 • posebno posledice navodne zloupotrebe po krajnje potrošače,

drugim rečima, nijedan od elemenata koje je neophodno ispitati prilikom ocene radi utvrđivanja postojanja navodne zloupotrebe dominantnog položaja, a pre uopšte utvrđivanja obima povrede i, eventualno, izricanja kazne.

Dodatno, Upravni sud je našao da je Rešenje Komisije doneto bez adekvatne ocene dokaza i zasnovano na pukim pretpostavkama, što predstavlja povredu prava na pravično suđenje EPS Distribucije.

Konačno, propusti u utvrđivanju činjeničnog stanja i primeni materijalnog prava su doveli do izricanja nezakonite kazne EPS Distribuciji, čime je povređen zakon na štetu ovog lica.

Posledice

Poništaj najveće kazne u istoriji srpskog prava konkurencije imaće višestruke i nesvakidašnje posledice:

 • Komisija je dužna da vrati EPS Distribuciji iznos od 330 miliona dinara, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od 11,5% (još oko 300 hiljada evra) – što je najveći iznos koji je Komisija ikada bila dužna da vrati nekom licu;
 • Rešenje Komisije je poništeno u celosti, te više nije ni konačno ni pravnosnažno i ceo postupak je vraćen na početak;
 • Komisija mora u ponovljenom postupku temeljno ispitati sva pravna i činjenična pitanja u vezi sa postojanjem navodne zloupotrebom dominantnog položaja i otkloniti sve povrede materijalnog i procesnog prava na koje joj je ukazano dvema presudama, VKS i Upravnog suda;
 • Prilikom donošenja potencijalne nove odluke u ponovljenom postupku Komisija je vezana i mora strogo poštovati Ustavom i EKLJP zagarantovana ljudska prava EPS Distribucije; i
 • U ponovljenom postupku Komisija mora primenjivati odredbe novog Zakona o opštem upravnom postupku koji je i donet prevashodno u cilju podizanja nivoa zaštite ljudskih prava i procesnih garantija za stranke, uključujući postupke zaštite konkurencije (link).

Ovo je prvi slučaj u istoriji srpskog prava konkurencije da sud poništi rešenje Komisije u celosti, a da to za posledicu ima vraćanje najveće kazne koju je ova institucija ikad izrekla, zajedno sa veoma velikom zateznom kamatom.

Presuda predstavlja istorijski trenutak u daljem razvoju prava konkurencije u Srbiji, budući da potvrđuje neophodnost (i) poštovanja prava na pravično suđenje i procesnih garantija, (ii) zahteva temeljno ispitivanja činjenica i dokaza u svakom konkretnom slučaju, i (iii) stvara preduslove za postojanje meritorne sudske prakse i kontrole (u procesnom ali i u materijalnom smislu) u svim budućim postupcima iz prava konkurencije.

Međutim, ovaj slučaj kao i njegov ishod nas teraju da se upitamo da li najavljene izmene zakona o zaštiti konkurencije mogu da dovoljno poprave postojeći model zaštite konkurencije u Srbiji, a koji sprovodi sâm upravni organ na neizbežno pristrastan način (po principu „kadija te tuži, kadija ti sudi“)? Ili, umesto toga, je jedini način da se obezbede faktički i pravno pravilni i pravedni ishodi ovakvih istraga, da se uvede jak sudski sistem za zaštitu konkurencije, a koji bi onda bio i u skladu sa Ustavom i EKLJP?

Srbija je kao jurisdikcija poseban slučaj, jer naš pravni sistem već poznaje novčane kazna za pravna lica koja ne mogu preći 500 miliona dinara (oko 4,2 miliona evra), a gde ovakva kazna može samo biti izrečena u krivičnom postupku pred sudom. Prema rešenju važećeg Zakona o zaštiti konkurencije, Komisija kao upravni organ može sâma izricati i izvršavati kazne koje mogu značajno veće od onih koje može da odredi sud. Sasvim je jasno da dva zakona, Zakon o zaštiti konkurencije i Zakon o krivičnoj odgovornosti pravnih lica za krivična dela ne mogu koegzistirati u ovim formama kao deo jedinstvenog pravnog poretka, a u skladu sa Ustavom.

Odgovori na ova pitanja su u rukama Ustavnog suda Republike Srbije, čija se odluka o ustavnosti Zakona o zaštiti konkurencije čeka još od 2015. godine, ali i Evropske komisije, kao institucije koja ima presudnu odgovornost za uvođenje ovakvog modela zaštite konkurencije u Srbiji i regionu.

Naš tim koji je zastupao EPS Distribuciju u ovom predmetu činili su partner Bogdan Gecić, stariji saradnik Marija Papić, saradnici  Miluša OkiljevićTatjana Sofijanić i Ivana Stojanović, kao i Jovan Rajković vođa parničnog odeljenja i stariji saradnik Ognjen Colić.

Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=399090

https://www.blic.rs/vesti/ekonomija/upravi-sud-ponistio-kaznu-eps-u-od-330-miliona-dinara/p896zfg

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:720476-Upravni-sud-vratio-Komisiji-slucaj-EPS-na-ponovno-odlucivanje

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/hronika/3094630/upravi-sud-ponistio-kaznu-eps-u-od-330-miliona-dinara.html

https://www.dnevnik.rs/index.php/ekonomija/naslovi/upravni-sud-ponistio-kaznu-eps-u-od-330-miliona-dinara-03-04-2018

http://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/ponistena-kazna-eps-u-vracaju-330-miliona-dinara-plus-300-000-evra/

http://www.rtv.rs/sr_ci/ekonomija/aktuelno/upravi-sud-ponistio-kaznu-eps-u-od-330-miliona-dinara_906714.html

http://www.reporter.rs/2018-04-03/rtv/upravi-sud-ponistio-kaznu-eps-u-od-330-miliona-dinara-69915233.html

http://www.021.rs/story/Info/Srbija/185650/Sud-ponistio-kaznu-EPS-u-koju-je-izrekla-Komisija-za-zastitu-konkurencije.html