14 jan, 2022

SDI: Srbija kao šampion u privlačenju stranih investicija

Srbija se već nekoliko godina zaredom svrstava među vodeće destinacije za strane investitore. Prema indeksu učinka po osnovu grinfild stranih direktnih investicija (SDI) Srbija je u 2019. godini bila na prvom mestu od ukupno 105 država. Srbija je manje više nastavila da drži ovaj rejting i u narednim godinama, te je 2020. godine zauzela peto, a 2021. godine šesto mesto. Takođe, prema Doing Business listi Svetske banke, Srbija se ubraja među države pogodne za poslovanje sa konzistentnim napretkom indeksa lakoće poslovanja.

Spremnost na ulaganje sa sobom nosi zabrinutost u pogledu pravnog i institucionalnog okvira zemlje domaćina. Bilateralni investicioni sporazumi (engl. Bilateral Investment Treaties – „BIT) su se pokazali kao sredstvo za prevazilaženje neravnoteže moći između stranih investitora i zemlje domaćina. Ali pre nego što uđemo u suštinu BIT sveta, hajde da se pozabavimo nekim od glavnih pitanja koja se tiču stranih investitora.

Problemi kod investiranja

Strane investicije i BIT-ovi idu rame uz rame jer BIT-ovi olakšavaju strane investicije i ohrabruju ulaganje u ciljanu državu. Stoga, investitori mogu gledati na BIT-ove kao na instrument zaštite njihovih ulaganja. Države pak se mogu suočiti sa izborom između, sa jedne strane, potrebe da privuku strana ulaganja uz održivi režim zaštite tih ulaganja , i težnje da ipak zaštite lokalno preduzetništvo sa druge strane. Razvijene i bogate zemlje obično insistiraju na BIT-ovima koji povećavaju prava njihovih (već visoko profitabilnih) preduzeća koja teže daljem širenju, dok manje razvijene zemlje moraju da obezbede priliv stranog kapitala ali ne na uštrb domaćeg preduzetništva. BIT-ovi uglavnom oslikavaju diplomatske i ekonomske odnose između država, te ako je primetan značajniji broj investicija iz jedne države u drugu, onda najverovatnije postoji BIT koji omogućava tako visok nivo transakcija.

SDI u svetlu prava

Najčešći problemi i teme koje se regulišu u BIT-ovima su olakšavanje kretanja kapitala (investitori žele garancije da će moći da raspolažu ostvarenim profitom), zaštita od eksproprijacije i nacionalizacije, klauzula najpovlašćenije nacije, i arbitražna klauzula (investitori se opredeljuju za neutralnu zaštitu ulaganja, jer domaći pravosudni sistem može biti pristrasan ili pod uticajem lokalne vlasti).

Sledeći korak je domaće zakonodavstvo u kom se može stvoriti veoma primamljiv zakonodavni okvir za strane investicije. Na primer, investitorima mogu biti odobrene posebne subvencije, naročito u vidu poreskih olakšica. Zatim, investitorima je veoma bitno da postupci za dobijanje relevantnih odobrenja budu transparentni, pouzdani, laki za snalaženje i jednostavni, pošto na taj način pružaju efikasan poslovni ambijent.

Rešavanje sporova

Svaki pravni odnos sa sobom nosi opasnost od sporova. Sporovi se mogu javiti kao posledica nesporazuma između stranaka, nenamernih ili namernih povreda uzajamnih prava, kao i neispunjenja obaveza predviđenih dogovorom. Potreba za rešavanjem sporova načelno je rešena osnivanjem Međunarodnog centra za rešavanje investicionih sporova („ICSID“), međunarodne arbitražne institucije koja je osnovana šezdesetih godina prošlog veka u svrhu rešavanja sporova, kao i mirenja stranih investitora i država. U suštini, ICSID nije istražno telo i ne bavi se povredama prava potpisnika BIT-a, kao ni povredama prava investitora, već „samo“ pruža podršku telima koja sprovode arbitražne ili mirovne procedure. ICSID predstavlja neprocenljiv mehanizam u svetu stranih investicija i omogućava, kako investitorima, tako i državama, visok stepen pravne sigurnosti u pogledu poštovanje zaključenih BIT-ova.

Veliki potencijal za buduće SDI

BIT-ovi nemaju dugu istoriju postojanja, ali svakako imaju svetlu budućnost s obzirom na njihovo širenje i kontinuiran razvoj strukture oko njih. Ovo i jeste najvažniji razlog zbog kog im treba posvetiti više pažnje i zbog čega investitori treba da povedu više računa o BIT-ovima. U Srbiji, sektori privrede sa najvećim potencijalom u pogledu stranih investicija jesu IT, energetika, automobilska i vazduhoplovna industrija, prehrambena industrija i tekstilna industrija. BIT-ovi mogu biti vrlo zamršeni i komplikovani za potencijalne investitore u ovim sektorima i zbog tog specifičnog razloga ćemo objaviti serijal članaka vezano za ovu temu, drugim rečima BIT sagu. Stoga, ostanite sa nama i vežite se, biće ovo uzbudljiva vožnja.

 

Autor: Nemanja Sladaković