Kako se regionalna finansijska tržišta sve više približavaju, klijenti traže alternativne načine snalaženja u nesigurnom institucionalnom okruženju koje se rapidno menja.  Kombinovanjem stručnosti u oblasti opšte regulative i poznavanja funkcionisanja bankarskih transakcija na svetskom nivou, naš tim za bankarstvo i finansije obezbeđuje besprekorna inovativna rešenja za strane u ugovorima o zajmu u sofisticiranim transakcijama, osiguravajuće kuće, privatne akcijske fondove, hedž fondove, investicione firme i druge finansijske institucije.

Članovi našeg tima zastupali su neke od najvećih multinacionalnih klijenata u izuzetno značajnim multi-jurisdikcionim transakcijama.  Naš izuzetno iskusan tim nudi jedinstven spoj savetovanja i zastupanja interesa klijenata u svim pitanjima opšte regulative vezanim za tržište kapitala, finansije, usaglašenost poslovanja sa pozitivnim pravilima, prinudno izvršenje i opšte bankarske poslove.

Naš tim za bankarstvo i finansije specijalizovan je za pružanje savetodavnih usluga i podrške u vezi sa:

 • opštim bankarstvom,
 • strukturnim finansijama,
 • problematičnim ulaganjima i otuđivanjem sredstava,
 • restrukturiranjem dugova,
 • usaglašavanjem sa opštim finansijskim propisima,
 • deviznim trgovanjem i prekograničnim transakcijama,
 • alternativnim finansijama i tržišnim pozajmicama,
 • kupovinom privrednih društava u teškoćama,
 • dokapitalizacijom,
 • akcijskim kapitalom, dužničkim hartijama od vrednosti i drugim instrumentima,
 • finansijskim derivatima,
 • stečajem,
 • kreditnim rizicima,
 • finansijskim uslugama i uslugama opšte regulative,
 • upravljanjem imovinom.