Povećan fokus na javno-privatna partnerstva doveo je do ubrzanog razvoja i unapređenja procedura javnih nabavki. U skladu sa pravilima EU o javnim nabavkama, sve procedure moraju poštovati načela transparentnosti i nediskriminacije ali i garantovati jednak tretman svih učesnika i slobodnu konkurenciju. Zbog statusa kandidata za članstvo u EU i obaveza koje su mnoge zemlje Zapadno Balkana preuzele u ovoj pravnoj oblasti, svi koji posluju u regionu moraju imati u vidu ova pravila. Stručnjaci Advokatske kancelarije Gecić Law, uporedo koristeći svoje poznavanje srpskog prava i prava EU, omogućavaju klijentima da donesu najbolje moguće odluke u svom poslovanju.

Mi pružamo pravnu podršku klijentima u cilju pronalaženja odgovora na najosetljivija pitanja i najveće rizike sa kojima se mogu sresti u javnim nabavkama, sa posebnim osvrtom na standarde EU. Naši pravnici su uvek spremni da sveobuhvatnim pristupom pomognu klijentima kroz sve faze postupka javnih nabavki. Dodatno, tim Gecić Law procenjuje rizike vezane za sam postupak javnih nabavki, pronalazi pravne lekove i prati ispunjavanje ugovornih obaveza. Naš advokatski tim poseduje obimno znanje o propisima EU i savetuje kako privatni tako i javni sektor, pomažući im da ostvare svoje ciljeve u sferi javnih nabavki.

U zavisnosti od vrste postupka, naš tim za javne nabavke specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima u vezi sa:

  • Javnim pozivom učesnicima za dostavljanje prijava, odnosno kvalifikovanim učesnicima za dostavljanje ponuda
  • Pregovorima u odgovarajućim vrstama postupka
  • Podnošenjem odgovarajućih zahteva po završetku postupka javnih nabavki
  • Sporovima u vezi sa realizacijom ugovora
  • Strukturiranjem i realizacijom postupka javnih nabavki
  • Usklađenošću postupka javnih nabavki sa domaćim zakonodavstvom i propisima EU